Hoe vergadert de raad?

De gemeente moet veel politieke keuzes maken. De gemeenteraadsleden spelen hierbij een hoofdrol. Zij wegen verschillende belangen af en nemen de uiteindelijke beslissingen. De gemeenteraad vergadert in fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Op één raadsavond kunnen alle fasen op de agenda staan.

Beeldvorming

De beeldvormende raad wordt geïnformeerd of wisselt informatie uit, bijvoorbeeld over onderwerpen die later ter besluitvorming voorliggen, een evaluatie of een periodieke bijpraatsessie.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Raadsleden, steunfractieleden, genodigden en soms het aanwezige publiek kunnen aan de vergadering deelnemen.

Oordeelsvorming

De oordeelsvormende raad geeft advies over de inhoud van raadsvoorstellen, of ze al compleet zijn en of de raad er al over kan besluiten. De oordeelsvorming vindt minimaal 2 weken voor de besluitvorming plaats.

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Zowel raadsleden als steunfractieleden kunnen deelnemen, maximaal 3 per fractie. Bij een oordeelsvormende raad kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Besluitvorming

De besluitvormende raad neemt besluiten over:

  • Voorstellen van het college
  • Voorstellen van raadsfracties (initiatiefvoorstellen)
  • Voorstellen van burgers (burgerinitiatief)
  • Wijzigingsvoorstellen (amendementen)
  • Moties (verzoeken aan het college)

De vergaderingen zijn in principe openbaar. Alleen de raadsleden kunnen deelnemen. Bij uitzondering kunt u bij een besluitvormende raad gebruik maken van het spreekrecht. De griffie kan u hierbij helpen.

Contact

U kunt zelf direct contact opnemen met een raadslid of fractie. Als u wilt, kan de raadsgriffie u hierbij helpen. Mail naar griffie@veldhoven.nl.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek