Nieuwe fietsverbinding De Run - HTC

Meer fietsers en een veilige route kan de druk op het wegennet rondom de Kempenbaan en de N2 verminderen. We willen de bereikbaarheid van De Run verbeteren en in de toekomst garanderen. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Daarom heeft de gemeente Veldhoven samen met partners gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, ASML en de Rijksoverheid een maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen is de fietsverbinding De Run – High Tech Campus.

Luchtfoto overzicht nieuwe inrichting De Run

Afbeelding: De nieuwe fietsverbinding op De Run 4200. (klik op de afbeelding om het ontwerp te vergroten). Of bekijk de nieuwe fietsverbinding op de plattegrond.

Nieuwe inrichting en uitstraling De Run 4200

Het fietspad wordt breder en we maken ruimte voor opstelstroken. Hierdoor verschuift ook de rijbaan. Daarom gaan we een deel van De Run 4200 helemaal opnieuw inrichten. Dat doe we vanaf het kruispunt met De Run 4500 (bij Maxima Medisch Centrum) tot aan de onderdoorgang A2/N2 (Ulenpas). De weg schuift op en er komt een wandelstrook aan de noordzijde van de weg. Dit om het lunchwandelen op het bedrijventerrein verder mogelijk te maken. De Run 4200 krijgt zo ook meer uitstraling en dat past bij het plan Innovatie Werklandschap De Run uit 2018.

Vergelijkend onderzoek andere route

Op 28 augustus 2019 was er een samenspraakbijeenkomst over dit project. Tijdens en ook na deze avond vroeg een aantal ondernemers zich af of de route over De Run 4200 wel een juiste keuze is. Zijn er geen betere routes? Gemeente Eindhoven, Veldhoven, vastgoedondernemer Goevaars, ASML en Maxima Medisch Centrum vormen samen de runtafel. Onder meer door de inbreng van ondernemers en op aanraden van de Runtafel is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Het rapport en de inhoudelijke afwegingen zijn besproken met de Runtafel en zij heeft het advies uitgebracht om door te gaan met de huidige route met extra aandacht voor de verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid

Eén van de zorgen die geuit is tijdensuit de samenspraakbijeenkomst in augustus 2019 was het zicht op de kruisingen. Een aantal ondernemers heeft later nog bij de gemeente gevraagd om een ander stuk weg of verkeersmaatregelen. Daarom hebben we nog een extra onderzoek laten doen en een andere mogelijkheid onderzocht.

Daarna hebben we het plan aangepast om het overzicht te verbeteren. Het fietspad wordt 4,5 meter breed. Zo blijft het ook veilig als er veel fietsers zijn. Er komen ruime opstelstroken aan beide kanten van het fietspad. Dat zorgt voor zo goed mogelijk overzicht. Het gaat dan vooral om de uitritten van de bedrijven en de kruisingen met De Run 4300. Door die ruime opstelstroken is het zicht op het fietspad voor auto’s en vrachtwagens zo overzichtelijk mogelijk. En kunnen fietsers veilig oversteken.

Verder zullen we in de verdere uitwerking nadruk leggen op de markeringen op de grond. Hierdoor is het voor weggebruikers direct duidelijk dat het hier gaat om een oversteekplek. Samen zorgen we voor een veilige fietsverbinding die ook voor automobilisten, pakketbezorgers en beter is dan de huidige situatie.

Planning

Om de nieuwe fietsverbinding tussen De Run en de High Tech Campus mogelijk te maken, is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op 17 maart 2021 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerp is in verschillende stappen verder uitgewerkt tot het concept Definitief Ontwerpplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze versie op 13 april 2021 vastgesteld.

Bij de Raad van State was beroep aangetekend tegen dit nieuwe bestemmingsplan. Op 2 juni 2022 was de zitting en op 31 augustus 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De bezwaren zijn afgewezen en het nieuwe bestemmingsplan is onherroepelijk. Omdat ook het ontwerp definitief is, kunnen we verder met het project. 

Op deze pagina informeren we u zodra we meer weten over de uitvoering van het werk en de bijbehorende planning.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek