Nieuwe fietsverbinding De Run - HTC

Meer fietsers en een veilige route kan de druk op het wegennet rondom de Kempenbaan en de N2 verminderen. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep in het bereikbaar houden van De Run. Om de bereikbaarheid van De Run te verbeteren en in de toekomst te garanderen heeft de gemeente Veldhoven samen met partners gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, ASML en de Rijksoverheid een maatregelenpakket opgesteld. Eén van de maatregelen is de fietsverbinding De Run – High Tech Campus.

Luchtfoto overzicht nieuwe inrichting De Run

Afbeelding: De nieuwe fietsverbinding op De Run 4200. (klik op de afbeelding om het ontwerp te vergroten). Of bekijk de nieuwe fietsverbinding op de plattegrond.

Nieuwe inrichting en uitstraling De Run 4200

Door de verbreding van het fietspad en de ruimte die we maken voor opstelstroken verschuift ook de rijbaan. Hierdoor gaan we De Run 4200 vanaf het kruispunt met De Run 4500 (bij Maxima Medisch Centrum) tot aan de onderdoorgang A2/N2 (Ulenpas) helemaal opnieuw inrichten. De weg wordt opgeschoven en er komt een wandelstrook aan de Noordzijde van de weg. Dit om het lunchwandelen op het bedrijventerrein verder mogelijk te maken en om De Run 4200 meer uitstraling te geven zoals vastgesteld in het plan Innovatie Werklandschap De Run uit 2018.

Vergelijkend onderzoek alternatieve route

Op 28 augustus 2019 is een samenspraakbijeenkomst georganiseerd voor dit project. Tijdens deze avond en achteraf vroeg een aantal ondernemers zich af of de route over De Run 4200 wel een juiste keuze is. Zijn er geen betere alternatieven? Onder meer door deze inbreng en op aanraden van de Runtafel is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd. Hierbij is de route over de Run 4200 vergeleken met een route onder de bedrijven op De Run 4300 langs (net ten Noorden van de A67). De vergelijking is gedaan op basis van:

  • verkeersveiligheid
  • sociale veiligheid
  • fietspotentie
  • kabels & leidingen
  • water
  • groen
  • kosten
  • mogelijkheden van het Innovatie Werklandschap De Run

Het resultaat van het onderzoek is duidelijk: de verkeersveiligheid scoort gelijk en op de rest scoort De Run 4200 (aanzienlijk) beter dan het alternatief dat is onderzocht. Het rapport en de inhoudelijke afwegingen zijn besproken met de Runtafel en zij heeft het advies uitgebracht om door te gaan met de huidige route met extra aandacht voor de verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid

Het fietspad wordt 4,5 meter breed, zodat het ook veilig blijft als er veel fietsers zijn. Er worden ruime opstelstroken aangelegd aan beide kanten van het fietspad om een zo optimaal mogelijk overzicht te creëren. Het gaat dan vooral om de uitritten van de bedrijfspercelen en de kruisingen met De Run 4300. Door die ruime opstelstroken is het zicht op het fietspad voor auto’s en vrachtwagens zo overzichtelijk mogelijk om veilig over te steken. Eén van de zorgen die geuit is tijdens de samenspraakbijeenkomst in augustus 2019 was het zicht op de kruisingen.

Een aantal ondernemers heeft later nog bij de gemeente gevraagd om een alternatief tracé dan wel verkeersmaatregelen. Daarom hebben we het aanvullend onderzoek laten uitvoeren en een andere variant onderzocht. Vervolgens hebben we de eerder genoemde aanpassingen gedaan om het overzicht te verbeteren. Daarnaast wordt in de verdere uitwerking de markeringen op de grond benadrukt, waardoor voor weggebruikers direct duidelijk is dat het hier gaat om een oversteekplek. Samen zorgen we voor een veilige fietsverbinding die ook voor automobilisten, pakketbezorgers en vrachtwagenchauffeurs een verbetering is van de huidige situatie.

Planning

Om de nieuwe fietsverbinding tussen De Run en de High Tech Campus mogelijk te maken, stellen we een nieuw bestemmingsplan op. Op 17 maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Dit gebeurt in verschillende stappen. Het Voorlopige Ontwerp is uitgewerkt tot het concept Definitief Ontwerpplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze versie op 13 april 2021 vastgesteld.

Bedrijven die direct aangesloten zijn op het fietspad worden benaderd over het ontwerp en/of over beheer en onderhoud van de nieuwe gewenste inrichting. Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand.

Uitvoering

We verwachten dat we in het najaar op zoek kunnen naar een partij die het project kan uitvoeren en dat we eind 2021 klaar zijn. Daarbij worden alle ondernemers op De Run 4000 ook meegenomen in de plannen voor wat betreft de uitvoering, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de bereikbaarheid zoveel mogelijk behouden blijft. Dit hebben we op de samenspraakavond in augustus afgesproken.

Wethouder Ad van den Oever

Met deze fietsverbinding wordt nu en in de toekomst de bereikbaarheid van De Run sterk verbeterd. Dit is één van de maatregelen die we samen met onze partners eind 2018 hebben opgesteld om de bereikbaarheid van Veldhoven én de regio te verbeteren. En nu kunnen we dit najaar op zoek naar een partner die het project kan uitvoeren en zijn we eind 2021 klaar. Ik ben trots op de manier waarop we dit project samen met ondernemers van De Run 4200 en andere belanghebbenden aanpakken. Bovendien krijgen we de kans om het bedrijventerrein meer uitstraling te geven doordat we de weg helemaal opnieuw moeten inrichten. Denk daarbij aan het ontwerp van de wandelpaden voor het lunchwandelen of het groen. Samen maken we dat mogelijk.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek