Nieuwjaarstoespraak 2018

Donderdag 4 januari 2018

Lees hieronder de nieuwjaarstoespraak 2018 van burgemeester Letty Demmers op de nieuwjaarsontmoeting van 4 januari 2018.

Nieuwjaarstoespraak 2018

Het centrale thema dat wij begin november kozen voor de nieuwjaarsbijeenkomst is ONTMOETEN. ‘Veldhoven ontmoet’, met als ondertitel ‘durf te delen’.

En wat een verrassing toen ik naar de kerstboodschap van onze koning zat te luisteren dat ook hij dit thema centraal zette. Klein verschil. Detail. Hij noemde veldhoven niet, maar dat zullen we hem vergeven. Hoewel verrassing?

Als je een beetje oog hebt voor de veranderingen om ons heen, in ons land, in Veldhoven en zelfs in het gezin, dan kun je bijna niet om dit thema heen.

Want door allerlei ontwikkelingen, zoals de komst van de mobiele telefonie, internet, en de sociale media, games, die je binnen van achter je computer, veelal alleen, speelt, wordt ONTMOETEN iets speciaals.

Wat zien we:

 • Tijdens de vergaderingen in de tweede kamer, die via de televisie worden uitgezonden, bijvoorbeeld nauwelijks meer oogcontact. Iedereen zit voorover gebogen over het schermpje, en diegene die een betoog houdt zit tegen kruinen aan te praten.
 • Fietsende mensen die je ziet praten. Praten, ja dat wel, maar in zichzelf of tegen een onzichtbare persoon, luisterend via oortjes, met alle gevaren van dien.
 • Mensen die in een restaurant met elkaar zitten te eten, maar in plaats van met elkaar in gesprek te zijn, allen naar het scherm van hun telefoon zitten te staren.
 • Kinderen, die zich qua motoriek minder ontwikkelen omdat ze veel achter het scherm zitten en niet lekker buiten aan het spelen zijn.

Ik denk dat als we meer tijd zouden hebben en ik u zou vragen nog eens wat voorbeelden te noemen er nog velen zullen komen.

Laten we dus vandaag eens afspreken, als een van de goede voornemens, dat we niet alleen met elkaar praten met de duimen, maar dat we weer met mensen, die we misschien zelfs vandaag voor de eerste keer zien, in gesprek gaan. Face to face. Elkaars gezichtsuitdrukking zien. Zien en van binnen voelen als iemand niet zo lekker in zijn vel zit.

In gesprek gaan:
het fundament wat nodig is om meningen uit te wisselen, de dialoog te kunnen voeren. En dan gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Om er uiteindelijk samen mee verder te kunnen gaan.

Natuurlijk: de nieuwe ontwikkelingen zoals o.a. internet hebben ons ook heel veel gebracht. En de verdere ontwikkelingen, waar wij als gemeente Veldhoven, als actief deelnemer in de Brainport Regio een radertje mogen zijn, gaan ons nog veel meer brengen.

Maar de grote uitdaging voor ons als mensen, als overheid, zal zijn, altijd de menselijke maat te blijven toepassen.

Want de mens kan cognitief misschien wel ingehaald worden door de robotisering, maar de mens als gevoelsmens, de mens met een hart, de mens die samen met andere mensen over zijn of haar gevoelens kan praten, dient te allen tijden de eerste aandacht te krijgen.

De bijeenkomst vandaag is ook een moment van terugkijken. Voor mij slechts een korte periode, maar samen met de collegeleden hebben we het afgelopen jaar de revue laten passeren. In willekeurige volgorde benoem ik een aantal punten en zonder de illusie daarin compleet te zijn.

Op maatschappelijk vlak

 • Op 2 locaties te weten in Oerle en aan de Heerbaan is en wordt tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor urgenten en spoedzoekers. Waarin Veldhoven laat zien zijn verantwoordelijkheid te nemen.
 • De Social Impact Bond voor de begeleiding van statushouders binnen het voor dit doel opgerichte bedrijf IamNL is gestart. Vanaf maart 2018 zullen er 70 statushouders werkzaam zijn. En er vindt al uitstroom naar regulier werk plaats.
 • De visie ‘Veldhoven Vooruit’ is in december in de Raad met grote steun vastgesteld. Waardoor we in 2018 verder op weg gaan met alle betrokken partijen, inwoners en maatschappelijke partners, om onze inwoners op verschillende levensgebieden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Nogmaals dank aan alle betrokkenen door wiens bijdrage dit tot stand is kunnen komen. Overigens is de totstandkoming van deze visie een uitstekend voorbeeld van wat voortkomt uit ‘ontmoeting’ en het gesprek aangaan.

Op economisch vlak

 • Meerdere bedrijven hebben zich binnen onze grenzen gevestigd of gaan zich vestigen, zoals B&G hekwerk, Bestronics, Merck Windows Technologies en Mikrocentrum.
 • Bij ASML heeft men de 10.000-ste werknemer mogen verwelkomen.
 • We gaan samen inhoud geven aan de opdracht om te werken aan de klimaatdoelstellingen. In de vorm van energietransitie en klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld de renovatie van ‘t Look met gescheiden riolering.
 • Er is een besluit genomen om het zwembad te vernieuwen en dat op een Klimaat neutrale manier uit te gaan voeren.

Op het gebied van veiligheid

 • Steeds meer werken we samen aan veiligheid. Veiligheid is niet meer, en eigenlijk nooit geweest, het exclusieve eigendom van de politie. Nee veiligheid, het gevoel van veiligheid ontstaat wanneer alle betrokkenen zich daar samen voor inspannen. Via appgroepjes en mensen die bereid zijn ‘s avonds door hun buurt te lopen neemt men zelf steeds meer de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun wijk.

Maar er zijn mede door alle ontwikkelingen ook grote uitdagingen waar we voor staan. Zoals:

 • Het samen met andere gemeenten en rijk nadenken hoe we de kosten voor de jeugdzorg weer kunnen gaan beheersen. We bezinnen ons momenteel op een maatregelenpakket om de disbalans tussen uitgaven en rijksbijdrage te kunnen terugdraaien. Waarbij we niet willen tornen aan het gegeven dat jongeren die zorg nodig hebben die ook krijgen.
 • Door de groei van het aantal bedrijven, ontstaat er een steeds grotere uitdaging op het gebied van bereikbaarheid. Ik mag zelf ervaren hoe ik stapvoets rijdend over de N2 ga. En ook de Kempenbaan kan de enorme druk niet aan. Maar zoals Erasmus al stelde: de oplossing zit niet in meer in doen van hetzelfde, maar te komen tot nieuwe concepten. Ander vervoer, met nieuwe prikkels. Met Brainport en de uitvoerders van smart mobiliteit, Rijkswaterstaat, de Provincie en de bedrijven gaan we die uitdaging aan om te komen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing.
 • Ook de bestaande bedrijventerreinen zullen zich moeten transformeren naar bedrijventerreinen die huisvesting gaan bieden voor bedrijven van de toekomst.
 • In samenspraak met het onderwijsveld moeten we gaan kijken hoe we nog meer kunnen gaan anticiperen op het opleiden van mensen om al die vacatures in te kunnen gaan vullen. En de uitdaging zal zijn niet op te leiden voor nu, maar voor vakgebieden die gaan ontstaan. Dat vraagt om verdergaande samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Hierin kan de triple helix laten zien wat de meerwaarde is. Bovendien zal steeds meer “ het leven lang leren” hier in moeten gaan voorzien. Doorontwikkeling op de werkvloer. Geweldig voor werknemer en werkgever. Dat vraagt om steeds meer hybride leeromgevingen op basis van afstemming.

En alles staat of valt met samenwerken. Samenwerken vanuit kracht. Want er is geen ‘wij’ zonder ‘ik’. Samenwerken binnen de gemeente. Een mooi voorbeeld het ontstaan van de reeds besproken visie Veldhoven Vooruit. Maar vooral ook samenwerken met andere gemeenten, andere overheidslagen, en instellingen, zoals kennisinstellingen, politie, Veiligheidsregio en GGD. Maar om te kunnen samenwerken heb je een aantal competenties nodig:

 • Eigen kracht. Weet wat je kunt, maar ook over wat je niet kunt en wees daar duidelijk en eerlijk over.
 • Bereidheid om te geven
 • Bereidheid om te ontvangen
 • Maar ook de bereidheid om te delen: de ondertitel van het thema
 • Bereidheid om over je eigen belang heen te kijken
 • Bereidheid om te gaan voor het gezamenlijke belang, ook al is niet direct zichtbaar wat er dan in zit: ‘for me’!

Maar vooral als overheidsorgaan gemeente, je altijd blijven realiseren, dat je er niet bent voor jezelf, maar om de inwoner van je gemeente zo maximaal mogelijk te kunnen faciliteren.

Dit jaar in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een hoogtepunt in de democratie. Voor velen een spannende tijd. En voor de partijen altijd weer een tijd waarin naast het schrijven van het verkiezingsprogramma ook het samenstellen van de lijst weer een redelijke uitdaging is.

Verschillende reacties zullen jullie horen: mensen die je benadert en zich afvragen ‘kan ik dat wel’. Denk dan aan de uitspraak van Pipi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.

Mensen die aangeven geen tijd te hebben. En dat snap ik levend in een tijdsperiode, waarin beide partners soms fulltime werken en ook nog terecht aandacht willen besteden aan kinderen en familie.

Of

Soms helaas ook mensen die zich aanmelden, die je als partij liever niet op de lijst ziet staan. Mensen, die om persoonlijke redenen, en niet altijd redenen, die het licht kunnen verdragen, op die manier letterlijk een voet tussen de deur willen krijgen van het besluitvormingsproces.

Trots ben ik dan ook op alle partijen in Veldhoven, die zich allen bereid hebben verklaard een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht te stellen. Want integer handelen is de belangrijkste voorwaarde om een goed en betrouwbaar bestuur te kunnen zijn.

Maar zeker zo belangrijk is om als raad en nieuw college en later in dat jaar ook een nieuwe burgemeester, je te realiseren dat democratie alleen kan functioneren als er vertrouwen is. Vertrouwensdemocratie gaat niet over de maatschappij, maar over de samenleving. Dat betekent dat we leiders moeten kiezen die we vertrouwen. Leiders die geen manager zijn en denken problemen op te lossen, maar leiders die constant in gesprek zijn met mensen. Dat is de grote uitdaging waar we in maart en de rest van het jaar voor staan.

Hoewel ik hier nog maar korte tijd ben, heb ik er in ieder geval alle vertrouwen in dat u met elkaar de goede keuzes maakt. Omdat u de burgers niet ziet als object, maar als subject. Elk mens telt, zeker hier in Veldhoven.

Ik wens, mede namens de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018 toe.

Letty Demmers
burgemeester

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek