Samen voor ruimtelijke kwaliteit!

Vrijdag 21 december 2018

In het (concept) Ambitiedocument ‘Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit’ geeft de gemeente aan hoe ze met de kwaliteit van de leefomgeving om wil gaan. Dit document vervangt de huidige welstandsnota. De gemeente wil dit niet alleen bepalen en vraagt daarom uw inbreng. U kunt het Ambitiedocument tot en met 31 januari bekijken en er een reactie op geven.

De nieuwe Omgevingswet staat voor de deur. Dit betekent dat de gemeente op een andere manier met de samenleving, met u, gaat samenwerken. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld bij de behandeling van verzoeken minder regels hanteren en meer ruimte geven aan bouwinitiatieven. Daarnaast maken we onderdeel uit van een hoogwaardige regio. Het gaat op economisch vlak erg goed met de Brainportregio en om deze positie te behouden en versterken is er veel aandacht en inzet nodig om over aantrekkelijke woon- en werkgebieden te beschikken.

Kernwaarden ruimtelijke kwaliteit

De gemeente vindt 4 kernwaarden belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van Veldhoven.

 1. Sterk stedelijke structuur: In het Citycentrum, langs de belangrijke wegen en op de bedrijventerreinen streven we een hoge beeldkwaliteit na en mag er meer stedelijkheid uitgestraald worden.
 2. Blijvend herkenbare dorpsstructuren: In de dorpskernen en -linten streven we naar een duidelijke herkenbaarheid door in te zetten op bebouwing met historische kenmerken.
 3. Zorgvuldig opgezette ontwikkelingsgebieden: Het gaat hier om de grotere ontwikkellocaties, zowel in de bestaande kernen als aan de randen. We geven ruimte aan onderscheidende bouwplannen die zorgen voor een welkome en aangename afwisseling als onderbreking van de vaak veel op elkaar lijkende straten in wijken.
 4. Aantrekkelijke woonwijken: suggestie: We streven naar blijvend aantrekkelijke woonwijken met een basiskwaliteit, en sluiten bij ontwikkelingen aan bij de bestaande omgevingskwaliteiten.

Bouwwerken

De gemeente stelt 5 architectuurprincipes voor zodat (nieuwe) bouwwerken passen bij de kernwaarde die op de te bouwen plek geldt. En zodat het bouwwerk op zichzelf ‘klopt’. Deze principes zijn:

 1. Het bouwwerk past in de omgeving en geeft invulling aan de kernwaarde die voor die omgeving geldt
 2. De vorm, functie en constructie van een bouwwerk passen goed bij elkaar
 3. Een heldere structuur zorg voor een ‘kloppend’ gebouw. Tegelijkertijd mag het spannend zijn: het gaat om het evenwicht
 4. Schaal- en maatverhoudingen zijn in harmonie met elkaar
 5. Materiaal, textuur, kleur en licht zijn op elkaar afgestemd

Reageren?

U kunt het concept-Ambitiedocument ‘Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit’ (PDF, 3.6 MB) inzien van vrijdag 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019. U kunt het ook bekijken bij de receptie in het gemeentehuis aan het Meiveld 1.

Tot en met 31 januari 2019 kunt u mondeling of schriftelijk uw mening geven over het ambitiedocument. In een reactie beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom.

 • Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl en vermeld in de onderwerpregel ‘Ambitiedocument’.
 • Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, met datum, uw naam, adres en handtekening. 
 • Wilt u mondeling uw inspraakreactie indienen? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 040.

Meer nieuws

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek