Subsidieloket Corona

Deze pagina bevat informatie voor organisaties, instellingen en verenigingen die subsidie ontvangen van de gemeente Veldhoven. Deze pagina is niet bedoeld voor vragen vanuit individuele inwoners van Veldhoven of ondernemers met een winstoogmerk.

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven en op onze werkzaamheden. Met elkaar proberen we om deze periode zo goed mogelijk door te komen en te doen wat nodig is. De maatschappelijke organisaties en verenigingen in Veldhoven doen dat met veel inzet en betrokkenheid. Dat waarderen wij enorm.

We realiseren ons dat dit niet gemakkelijk is. Door de crisis staat de continuïteit van uw organisatie wellicht onder druk. De belangrijke vragen die u daarover heeft, willen wij zo goed mogelijk beantwoorden. Sommige vragen hebben ons ook al bereikt. Die gaan over:

  • Financiële knelpunten als gevolg van de crisis en de maatregelen. Bijvoorbeeld: geen inkomsten door het sluiten van voorzieningen of het niet kunnen betalen van de huur
  • Het niet kunnen voldoen aan de inhoudelijke budgetafspraken: activiteiten komen stil te liggen
  • Het doorbetalen van (voorschotten op) de subsidie

Op deze pagina vindt u informatie over deze onderwerpen. Mogelijk wordt uw vraag daarmee al beantwoord. Daarnaast vindt u hier informatie over actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Noodfonds 2020 voor maatschappelijke organisaties

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag voor 2020 in te dienen.

De komende periode wordt gekeken of het noodfonds in 2021 opnieuw wordt opengesteld. Hierbij worden de ervaringen van 2020 meegenomen.

Landelijke regelingen

Als gevolg van de huidige maatregelen kunt u wellicht uw activiteiten niet meer uitvoeren. Hierdoor loopt u wellicht (een deel van) uw inkomsten mis. Hierdoor kunt u wellicht uw budgetafspraken niet - geheel - nakomen. Of u krijgt problemen met het betalen van bijvoorbeeld huur of personeel. U bent op zoek naar ondersteuning bij uw problemen. De overheid heeft samen met de VNG en brancheorganisaties verschillende regelingen afgesproken om u door de huidige periode heen te helpen. De Rijksoverheid heeft daarnaast middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportorganisaties, culturele organisaties, dorps- en buurthuizen en jeugd- en jongerenorganisaties. U wordt hierover door uw brancheorganisatie geïnformeerd. U vindt hierover ook informatie op de volgende sites:

Verzoeken om aanvullende subsidie

Ook de gemeente heeft financiële zorgen en kan niet alle gevolgen van deze crisis opvangen. We kunnen u de ruimte geven om alternatieve activiteiten te ontwikkelen binnen de budgetafspraken die wij met u hebben gemaakt. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een aanvullende subsidie te krijgen. 

Terugval in inkomsten

Het kan zijn dat u een terugval in inkomsten ziet, omdat uw leden hun contributie of abonnement opzeggen. Wij verzoeken u om een dringend beroep te doen op uw leden om uw organisatie c.q. vereniging ‘in goede en in slechte tijden’ te steunen. Voor een aantal sectoren zijn er vanuit de landelijke overheid compensatieregelingen getroffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportorganisaties, culturele organisaties, dorps- en buurthuizen en jeugd- en jongerenorganisaties.

U wordt hierover door uw brancheorganisatie geïnformeerd. Daarnaast zullen wij deze informatie zoveel mogelijk rechtstreeks aan de ons bekende organisaties toesturen en op deze website plaatsen.

Doorbetaling van uw subsidiebevoorschotting

Veel activiteiten kunnen onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Bijvoorbeeld omdat uw accommodatie op last van de overheid is gesloten. Of omdat er een deel van uw personeel ziek is. Of omdat uw doelgroep niet kan deelnemen aan uw activiteiten. Daardoor kunt u niet voldoen aan de budgetafspraken die in het kader van de subsidieverlening met u zijn gemaakt. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. Vooralsnog betalen we de (voorschotten voor) uw subsidie, die u vanuit het Welzijnsbudgetplan krijgt, gewoon door.

Alternatief aanbod

We zien graag dat u alternatief aanbod ontwikkelt voor de inwoners van Veldhoven. Uiteraard binnen de grenzen van wat mogelijk en toegestaan is. Zo kunt u deze periode overbruggen en de draad straks weer oppakken. We horen graag hoe u dit vormgeeft. Wellicht biedt dit ook anderen inspiratie.

Terugbetaling van subsidie

In de meeste gevallen stellen wij uw subsidie pas definitief vast op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording over het betreffende subsidiejaar, in dit geval over geheel 2020. Hierbij wordt beoordeeld of u aan de budgetafspraken heeft voldaan. Indien uw activiteiten - geheel of gedeeltelijk - geen doorgang hebben kunnen vinden in de huidige crisisperiode, zullen wij coulant zijn in onze beoordeling. Indien u kunt aantonen dat u wel noodzakelijke kosten hebt gemaakt, bijvoorbeeld voor het betalen van huur of personeel, zullen wij niet tot terugvordering van dit bedrag overgaan. Ook al heeft u de activiteiten niet - geheel - kunnen uitvoeren. We vragen u wel om een terughoudend financieel beleid te voeren. Ga geen nieuwe of vermijdbare verplichtingen aan die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw organisatie.

Indien u de activiteiten niet in 2020 heeft kunnen uitvoeren en u heeft daarom ook geen - of veel minder - kosten moeten maken, dan zullen wij mogelijk het definitieve subsidiebedrag lager vaststellen. In dat geval moet u mogelijk (een deel van de) subsidie terugbetalen. 

Evenementen

Wij hebben er begrip voor dat geplande evenementen op dit moment geen doorgang kunnen vinden. Mogelijk kan dit wel alsnog op een later moment dit jaar. U kunt dan uw subsidie hiervoor gebruiken. Kunt u het evenement helemaal niet door laten gaan? Dan kán terugbetaling van uw subsidie aan de orde zijn. Wij verzoeken u om bij ons aan te geven of uw evenement eventueel verzet kan worden, of helemaal niet door kan gaan en wat daarvan de financiële consequenties zijn. 

Meer informatie

Hebt u de website bekeken maar is uw vraag nog niet beantwoord? Stuur dan een e-mail naar het tijdelijke e-mailadres subsidieloketcorona@veldhoven.nl. Dit emailadres is tijdelijk voor de duur van de huidige crisis en uitsluitend bedoeld voor vragen die u aan ons wilt stellen met betrekking tot de effecten van deze crisis voor uw subsidieverplichtingen, huurverplichtingen, en dergelijke. 

Als u dit adres gebruikt voor deze vragen, dan zullen we zo snel mogelijk aan u een antwoord geven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek