Subsidieloket Corona

Deze pagina bevat informatie voor organisaties, instellingen en verenigingen die subsidie ontvangen van de gemeente Veldhoven en/of accommodaties van de gemeente huren. Deze pagina is niet bedoeld voor vragen vanuit individuele inwoners van Veldhoven of ondernemers met een winstoogmerk.

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven en op onze werkzaamheden. Met elkaar proberen we om deze periode zo goed mogelijk door te komen en te doen wat nodig is. De maatschappelijke organisaties en verenigingen in Veldhoven doen dat met veel inzet en betrokkenheid. Dat waarderen wij enorm.

We realiseren ons dat dit niet gemakkelijk is. Door de crisis staat de continuïteit van uw organisatie wellicht onder druk. De belangrijke vragen die u daarover heeft, willen wij zo goed mogelijk beantwoorden. Sommige vragen hebben ons ook al bereikt. Die gaan over:

  • Financiële knelpunten als gevolg van de crisis en de maatregelen. Bijvoorbeeld: geen inkomsten door het sluiten van voorzieningen of het niet kunnen betalen van de huur
  • Het niet kunnen voldoen aan de inhoudelijke budgetafspraken: activiteiten komen stil te liggen
  • Het doorbetalen van (voorschotten op) de subsidie

Op deze pagina vindt u informatie over deze onderwerpen. Mogelijk wordt uw vraag daarmee al beantwoord. Daarnaast vindt u hier informatie over actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Landelijke regelingen

Als gevolg van de huidige maatregelen kunt u wellicht uw activiteiten niet meer uitvoeren. Hierdoor loopt u wellicht (een deel van) uw inkomsten mis. Hierdoor kunt u wellicht uw budgetafspraken niet - geheel - nakomen. Of u krijgt problemen met het betalen van bijvoorbeeld huur of personeel. U bent op zoek naar ondersteuning bij uw problemen. De overheid heeft samen met de VNG en brancheorganisaties verschillende regelingen afgesproken om u door de huidige periode heen te helpen. De Rijksoverheid heeft daarnaast middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportorganisaties, culturele organisaties, dorps- en buurthuizen en jeugd- en jongerenorganisaties. U wordt hierover door uw brancheorganisatie geïnformeerd. U vindt hierover ook informatie op de volgende sites:

De gemeente Veldhoven zal u zo snel mogelijk informeren over de wijze waarop wij omgaan met de afwikkeling van verzoeken in het kader van deze compensatieregelingen. Momenteel wordt besluitvorming voorbereid.

Verzoek om kwijtschelding van huur of van gemeentelijke belastingen

Iedere organisatie moet tijdig betalen voor de huur van gemeentelijk vastgoed of gemeentelijke voorzieningen. We snappen dat er individuele omstandigheden kunnen zijn waardoor dat tijdelijk niet lukt. We bekijken dat per organisatie en zoeken dan naar een passende overbrugging. Vooralsnog gaan we zeer terughoudend om met verzoeken om kwijtschelding. Wij hebben hier geen algemene regel voor. Elk verzoek wordt individueel beoordeeld.

Indien u bij ons een verzoek wilt neerleggen om kwijtschelding, dan zullen wij een aantal afwegingen maken ter beoordeling van dit verzoek. Wij vragen u om de volgende vragen te beantwoorden en de gevraagde documenten aan te leveren. U kunt dit doen via subsidieloketcorona@veldhoven.nl.

  1. Een inhoudelijke en financiële onderbouwing van uw verzoek (onder andere toelichting op uw liquiditeitspositie, ontwikkelingen in sponsorgelden, contributies of abonnementen of andere inkomsten)
  2. Wat zijn de gevolgen van (het voortduren van) de huidige situatie voor de continuïteit van uw organisatie?
  3. Welke maatregelen heeft u reeds genomen om uw kosten te beperken of andere inkomsten te genereren?
  4. Kunt u gebruikmaken van andere regelingen? Bijvoorbeeld rijksmaatregelen ten aanzien van personeel, regelingen vanuit brancheorganisaties?
  5. Kunt u eventueel uw activiteiten in een latere periode - na afloop van de crisis - alsnog uitvoeren?

Tevens verzoeken wij u om de laatste jaarrekening, met exploitatie en balans, aan ons te overleggen.

Verzoeken om uitstel van betaling van huur

Indien u accommodatie huurt van de gemeente Veldhoven, dan kunt u uitstel van huurbetaling krijgen. U kunt dit verzoek indienen via subsidieloketcorona@veldhoven.nl

Verzoeken om betalingsregeling huur

Op verzoek kan er een betalingsregeling getroffen worden, zodat u in termijnen kunt betalen. Een betalingsregeling kunt u aanvragen via subsidieloketcorona@veldhoven.nl.

Verzoeken om uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Als vereniging, instelling of organisatie die subsidie van de gemeente Veldhoven ontvangt, kunt u uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen krijgen. U kunt dit verzoek indienen via subsidieloketcorona@veldhoven.nl.

Verzoeken om een betalingsregeling gemeentelijke belastingen

Op verzoek kan er een betalingsregeling getroffen worden, zodat u in termijnen kunt betalen. Een betalingsregeling kunt u aanvragen via subsidieloketcorona@veldhoven.nl.

Verzoeken om aanvullende subsidie

Ook de gemeente heeft financiële zorgen en kan niet alle gevolgen van deze crisis opvangen. Voor nieuwe of aanvullende subsidievragen is op dit moment geen ruimte. Wel kunnen we u de ruimte geven om alternatieve activiteiten te ontwikkelen binnen de budgetafspraken die wij met u hebben gemaakt.

Terugval in inkomsten

Het kan zijn dat u een terugval in inkomsten ziet, omdat uw leden hun contributie of abonnement opzeggen. Wij zijn als gemeente niet in staat om dit te compenseren. Wij verzoeken u dan ook om een dringend beroep te doen op uw leden om uw organisatie c.q. vereniging ‘in goede en in slechte tijden’ te steunen. Voor een aantal sectoren zijn er vanuit de landelijke overheid compensatieregelingen getroffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportorganisaties, culturele organisaties, dorps- en buurthuizen en jeugd- en jongerenorganisaties.

U wordt hierover door uw brancheorganisatie geïnformeerd. Daarnaast zullen wij deze informatie zoveel mogelijk rechtstreeks aan de ons bekende organisaties toesturen en op deze website plaatsen.

Doorbetaling van uw subsidiebevoorschotting

Veel activiteiten kunnen onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Bijvoorbeeld omdat uw accommodatie op last van de overheid is gesloten. Of omdat er een deel van uw personeel ziek is. Of omdat uw doelgroep niet kan deelnemen aan uw activiteiten. Daardoor kunt u niet voldoen aan de budgetafspraken die in het kader van de subsidieverlening met u zijn gemaakt. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor. Vooralsnog betalen we de (voorschotten voor) uw subsidie, die u vanuit het Welzijnsbudgetplan krijgt, gewoon door.

Alternatief aanbod

We zien graag dat u alternatief aanbod ontwikkelt voor de inwoners van Veldhoven. Uiteraard binnen de grenzen van wat mogelijk en toegestaan is. Zo kunt u deze periode overbruggen en de draad straks weer oppakken. We horen graag hoe u dit vormgeeft. Wellicht biedt dit ook anderen inspiratie.

Terugbetaling van subsidie

In de meeste gevallen stellen wij uw subsidie pas definitief vast op basis van uw inhoudelijke en financiële verantwoording over het betreffende subsidiejaar, in dit geval over geheel 2020. Hierbij wordt beoordeeld of u aan de budgetafspraken heeft voldaan. Indien uw activiteiten - geheel of gedeeltelijk - geen doorgang hebben kunnen vinden in de huidige crisisperiode, zullen wij coulant zijn in onze beoordeling. Indien u kunt aantonen dat u wel noodzakelijke kosten hebt gemaakt, bijvoorbeeld voor het betalen van huur of personeel, zullen wij niet tot terugvordering van dit bedrag overgaan. Ook al heeft u de activiteiten niet - geheel - kunnen uitvoeren. We vragen u wel om een terughoudend financieel beleid te voeren. Ga geen nieuwe of vermijdbare verplichtingen aan die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw organisatie.

Indien u de activiteiten niet in 2020 heeft kunnen uitvoeren en u heeft daarom ook geen - of veel minder - kosten moeten maken, dan zullen wij mogelijk het definitieve subsidiebedrag lager vaststellen. In dat geval moet u mogelijk (een deel van de) subsidie terugbetalen.

Evenementen

Wij hebben er begrip voor dat geplande evenementen op dit moment geen doorgang kunnen vinden. Mogelijk kan dit wel alsnog op een later moment dit jaar. U kunt dan uw subsidie hiervoor gebruiken. Kunt u het evenement helemaal niet door laten gaan? Dan kán terugbetaling van uw subsidie aan de orde zijn. Wij verzoeken u om bij ons aan te geven of uw evenement eventueel verzet kan worden, of helemaal niet door kan gaan en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Welke kosten dient u desondanks toch noodzakelijk te maken, of heeft u al moeten maken? Wij nemen dat mee in de beoordeling van uw verzoek.

Meer informatie

Hebt u de website bekeken maar is uw vraag nog niet beantwoord? Stuur dan een e-mail naar het tijdelijke e-mailadres subsidieloketcorona@veldhoven.nl. Dit emailadres is tijdelijk voor de duur van de huidige crisis en uitsluitend bedoeld voor vragen die u aan ons wilt stellen met betrekking tot de effecten van deze crisis voor uw subsidieverplichtingen, huurverplichtingen, en dergelijke. 

Als u dit adres gebruikt voor deze vragen, dan zullen we zo snel mogelijk aan u een antwoord geven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek