Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Heeft u een Tozo-uitkering ontvangen? Dan ontvangt u een jaaropgave van de Participatiewet. Als u een partner heeft, ontvangt deze er mogelijk ook een. Deze jaaropgave heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw belastingaangifte. Bekijk de informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2020 en het overzicht met aandachtspunten voor Tozo-ontvangers (PDF, 94.3 kB)

Rond half maart komt de regeling TONK: extra ondersteuning voor huishoudens die door corona minder inkomsten hebben. Bekijk het nieuwsbericht over de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). 

Ondernemers en zzp’ers die in de financiële problemen komen door de coronacrisis, en daardoor een gezinsinkomen hebben onder het sociaal minimum, kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Als u denkt dt u in aamerking komt, kunt u de regeling online aanvragen.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal

U kunt als ondernemer of zzp’er in Veldhoven of Waalre een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Deze tijdelijke regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. U kunt deze regeling aanvragen over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. Sinds 1 december kunt u alleen nog uitkering ontvangen vanaf de maand waarin wij uw aanvraag ontvangen.

Hoogte inkomensondersteuning

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het gezinsinkomen (naast het inkomen uit de onderneming en uit andere loondienst, worden ook eventuele uitkeringen meegerekend zoals WW, ziektewet, ANW, arbeidsongeschiktheid en andere uitkeringen zoals nabestaandenwet, plus overige inkomsten zoals alimentatie, onderhuur, kostgeld, uitkeringen uit lijfrenten en giften) en de huishoudsituatie, maximaal ongeveer € 1.500 per maand (netto). Naast het inkomen van u als ondernemer telt ook het inkomen van uw partner mee!

Lening bedrijfskapitaal

Binnen deze regeling kunt u ook tot maximaal € 10.157,- bedrijfskapitaal lenen. Bij een aanvraag na 1 januari 2021 start de aflossing direct. Het rentepercentage van deze lening is vastgesteld op 2%. De gehele lening moet binnen 3 jaar nadat deze is toegekend, zijn afgelost.

Let op: wie een beroep doet op deze regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering en/of het bedrijfskapitaal te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering en/of het bedrijfskapitaal ten onrechte is verstrekt.

Vanaf 1 april vermogenstoets voor lening

Vanaf 1 april 2021 kunt u uitkering of bedrijfskapitaal aanvragen over de maanden april tot juli 2021. Omdat er voor deze maanden een vermogenstoets wordt gedaan, moet u daarvoor een nieuw aanvraagformulier invullen. We vragen dan naar alle beschikbare middelen van u, uw eventuele partner en minderjarige inwonende kinderen. Voor de maanden oktober 2020 tot april 2021 is deze vermogenstoets niet van toepassing.

Doelgroep en eisen

Zelfstandigen die deze regeling kunnen aanvragen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een zelfstandig ondernemer (onder andere zzp’er, eenmanszaak, vof, bv) die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zit
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 • U woont en staat ingeschreven in de gemeente Veldhoven of Waalre
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de gezinsinkomsten zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Alle inkomsten van u en uw eventuele partner tellen mee: uit de onderneming, uit andere loondienst of uit eventuele uitkeringen zoals WW, ziektewet, ANW, arbeidsongeschiktheid en nabestaandenwet, plus overige inkomsten zoals alimentatie, onderhuur, kostgeld, uitkeringen uit lijfrente en giften
 • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep (of minimaal 23,5 uur per week)
 • Wanneer uw bedrijf de rechtsvorm bv heeft, bent u Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Dit betekent dat u, eventueel met uw privé-partner, méér dan 50% van de aandelen in de bv bezit én bestuurder bent

Online aanvragen

 1. U vraagt de regeling aan in de gemeente waar u als inwoner ingeschreven staat en woonachtig bent, niet waar uw bedrijf is gevestigd
 2. U kunt Tozo 3 aanvragen vanaf de 1e dag van maand waarin u de aanvraag doet. U kunt alleen een aanvraag doen oer een volledige kalendermaand. Dus op 8 december kunt u bijvoorbeeld een aanvraag doen vanaf 1 december
 3. Alle inkomsten van u en uw eventuele partner van de volledige kalendermaand waarover u een aanvraag doet, worden op de Tozo-uitkering in mindering gebracht
 4. U vraagt de Tozo-regeling online aan. U heeft hiervoor DigiD nodig
 5. Vergeet niet de bijlagen mee te sturen. Let op: bijlagen mogen geen zipbestanden zijn

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst.

Eerste aanvraag Tozo en aanvraag bedrijfskapitaal

Dit formulier gebruikt u in de volgende gevallen:

 • Als u nog niet eerder een Tozo-aanvraag voor een uitkering heeft gedaan
 • Als uw Tozo-uitkering langer dan 3 maanden geleden is geëindigd
 • Als u een Tozo-bedrijfskapitaal wilt aanvragen of wanneer u wilt verzoeken om verhoging van een eerder ontvangen Tozo-bedrijfskapitaal

Eerste aanvraag Tozo online aanvragen

Verlenging Tozo

Dit formulier gebruikt u alleen in het volgende geval:

 • Als u in de afgelopen 3 maanden eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen en u wilt verlenging aanvragen

Met dit formulier kunt u geen aanvraag doen voor een (ophoging van) bedrijfskapitaal. Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen of ophogen, dan gebruikt u het formulier 'eerste aanvraag Tozo'. Daarmee kunt u dan de verlenging van de uitkering en het bedrijfskapitaal aanvragen.

Verlenging Tozo online aanvragen

Let op!

 • Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, komt u niet in aanmerking voor een overbruggingsuitkering. U kunt wel een aanvraag indienen voor een bedrijfskapitaal
 • Als u in Nederland woont, maar uw bedrijf is gevestigd in één van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland, dan kunt u een aanvraag indienen voor de overbruggingsuitkering, maar u komt niet in aanmerking voor een bedrijfskapitaal
 • Als u woont in één van de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland en uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u bent premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen, dan komt u niet in aanmerking voor een overbrugginsuitkering. U kunt wel een aanvraag indienen voor het bedrijfskapitaal, hiervoor moet u zich wenden tot de gemeente Maastricht. Zij voeren de regeling uit voor ondernemers woonachtig in het buitenland

Beslissing op aanvraag

We proberen zoveel mogelijk om binnen 4 weken na uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering over te gaan.

Wijzigingen doorgeven

Als u een aanvraag heeft gedaan voor Tozo en als er bij u en/of bij uw partner persoonsgegevens, woonsituatie of inkomen wijzigen, dan moet u dit binnen 1 week na het ontstaan van de wijziging doorgeven aan de gemeente met het wijzigingsformulier Tozo. U moet hierop aangeven wat er verandert en over wie het gaat.

Wijzigingsformulier Tozo

Aangifte inkomstenbelasting 2020

Heeft u een Tozo-uitkering ontvangen? Dan stuurt de gemeente u en uw partner in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave volgens de Participatiewet. De Tozo is gebaseerd op de algemene bijstand, en wordt hierdoor gezien als een gezinsuitkering. Dit betekent dat beide partners aanvrager zijn en dus ook beide een jaaropgave ontvangen.

Als u samen met uw partner een Tozo uitkering heeft gekregen dan ontvangen u en uw partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door uw partner ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet u (en uw partner) opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Als u via de site van de belastingdienst inlogt, vinkt u onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek