Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Wij verstrekken uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Wob-verzoek.

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk per post of mondeling indienen, of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt een Wob-verzoek niet elektronisch indienen, dus ook niet per e-mail, fax of sociale media. 

Voorwaarden

Uw verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van uw naam, adres en handtekening
  • U geeft zo concreet mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente. Ook de voorbereiding en de uitvoering van het beleid valt onder een bestuurlijke aangelegenheid
  • Vermeld zo concreet mogelijk welke documenten u wilt

Wij kunnen u de informatie op verschillende manieren geven. Indien wij u kopieën verstrekken, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. 

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze termijn een keer verlengen met 4 weken.

Vervolg proces

Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u verstrekken. Denk hierbij aan het krijgen van een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel daarvan. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om de documenten te komen inzien. 

Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Beslistermijn verstreken?

Beslissen wij niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Dan moeten we alsnog binnen 2 weken een beslissing nemen. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u recht hebben op een dwangsom en een direct beroep instellen bij de rechter. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek