Brainport

In de Brainportregio (Eindhoven en Zuidoost-Brabant) werken bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samen met de overheid aan een gunstiger ondernemersklimaat. Deze regio onderscheidt zich door een concentratie van toptechnologische bedrijven, kennisindustrie en hoogwaardige maakindustrie.

Hoe ontstond Brainport?

Begin jaren 90, in reactie op de massaontslagen bij DAF en Philips en hun toeleveranciers, besloten 21 gemeenten in de regio samen te werken. Zij creëerden met hulp uit 'Brussel' een fonds voor economische structuurversterking: het Stimulusprogramma. Het programma bleek succesvol. Hierop voortbouwend legden bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen de basis voor ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport.

Mainport-status

In het samenwerkingsverband Brainport Eindhoven werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen al jaren samen als aanjager van een economisch sterke regio. Ook het Rijk erkent de bijzondere positie die Brainport inneemt in Nederland. In het regeerakkoord is Brainport Eindhoven, naast Amsterdam en Rotterdam, genoemd als een van de mainports die essentieel zijn voor de Nederlandse economie.

Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van onze regio. Met de Brainport Nationale Actieagenda versterken en versnellen we dit structureel. De meerjarenagenda richt zich op drie sporen: innovatie, talent én leef- en vestigingsklimaat. De sporen zijn uitgewerkt in 10 opgaven. De uitvoeringsorgansiatie Brainport Development zet zich in om die opgaven te realiseren. De afspraken tussen Brainport en het Rijk hebben geresulteerd in een gezamenlijk programma om de ontwikkeling van onze regio verder te versterken. Samen investeren we bijna 1,6 miljard in het verbeteren van wegen, het spoor en fietspaden en het snel bouwen van betaalbare woningen.

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert als incidenteel vliegwiel. Hierbij gaat het om het geven van een impuls aan het versterken van het voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en innovaties met maatschappelijke impact.

Meer over Brainport

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek