Brainport

In de Brainportregio (Eindhoven en Zuidoost-Brabant) werken bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen samen met de overheid aan een gunstiger ondernemersklimaat. Deze regio onderscheidt zich door een concentratie van toptechnologische bedrijven, kennisindustrie en hoogwaardige maakindustrie.

Hoe ontstond Brainport?

Begin jaren negentig, in reactie op de massaontslagen bij DAF en Philips en hun toeleveranciers, besloten 21 gemeenten in de regio tot samenwerking. Zij creëerden met hulp uit 'Brussel' een fonds voor economische structuurversterking: het Stimulusprogramma. Het programma bleek succesvol. Hierop voortbouwend sloegen bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen en legden de basis voor ‘innovatie-ecosysteem’ Brainport.

Mainport-status

In het samenwerkingsverband Brainport Eindhoven werken overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen al jaren samen als aanjager van een economisch sterke regio. Ook het Rijk erkent inmiddels de bijzondere positie die Brainport inneemt in Nederland. In het regeerakkoord is Brainport Eindhoven, naast Amsterdam en Rotterdam, genoemd als één van de mainports die essentieel zijn voor de Nederlandse economie.

Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van onze regio. Met de Brainport Nationale Actieagenda gaan we dit structureel versterken en versnellen. Het programma richt zich op de thema’s talent, vestigingsklimaat, kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering, maatschappelijke innovaties. De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert als incidenteel vliegwiel. Hierbij gaat het om het geven van een impuls aan het versterken van het voorzieningenniveau, het aantrekken en behouden van talent en innovaties met maatschappelijke impact.

Meer over Brainport

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek