Groenblauwe zone

Het plan ‘Groenblauwe zone’ gaat over de nieuwe inrichting van het parkgebied tussen de wijken ’t Look, Heikant en Oerle. De grenzen van dit parkgebied liggen ongeveer bij de wegen Heerbaan en Berkt. In de planning hieronder kunt u zien waar we nu mee bezig zijn.

Planning en proces herinrichting

De herinrichting van het parkgebied verloopt volgens de volgende stappen:

 • 2019 - Start plan Groenblauwe zone
 • 3 Juni 2019 - Samenspraakbijeenkomst

  Op 3 juni 2019 is er een samenspraakbijeenkomst gehouden in d’Ouw School in Oerle. Tijdens deze bijeenkomst zijn er meerdere reacties gekomen op het ontwerp en zijn de behoeften van de gebruikers duidelijk geworden. Bekijk hier de resultaten van de samenspraakbijeenkomst

  Bekijk deze fase
 • Plan ter inzage en indienen zienswijzen

  Het plan heeft ter inzage gelegen van 15 maart tot 26 april 2021. Er zijn in deze periode 17 zienswijzen ingediend. Reageren op het plan is niet meer mogelijk.

 • Mei - November 2021 - Verwerken zienswijzen

  In de periode van mei 2021 t/m november 2021 zijn de zienswijzen beoordeeld en is het ontwerpplan van Groenblauwe Zone gewijzigd. Ook is er in deze periode met omwonenden gesproken over geluidshinder die zij ervaren van de Heerbaan. Ook deze gesprekken hebben geleid tot aanpassing van het ontwerpplan.

 • December 2021 - Bomen zijn verplaatst

  In de week van 6-10 december zijn er in het plangebied 13 bomen verplaatst. Deze werkzaamheden behoorden tot het plan van aanleg Groenblauwe Zone. De te verplaatsen bomen zijn in 2019 voorbereid op de verplanting. De termijn waarbinnen deze goed konden worden verplant was bijna verstreken. Daarom zijn deze werkzaamheden uitgevoerd.

 • Definitief ontwerp ter inzage

  Het Voorlopig Ontwerp is aangepast als gevolg van reacties en gesprekken na de vorige inzagetermijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerpplan vastgesteld op 4 januari 2022. Het definitieve ontwerp ligt ter inzage van 17 januari tot 25 februari. Tegen het definitieve ontwerpplan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen.

 • Begin 2022 - Technisch contract en uitvoeringstekeningen zijn gereed

  Nu het definitieve ontwerpplan is vastgesteld, zijn we bezig met de uitvoeringstekeningen en het inkoopproces.

 • Zomer 2022 - Aanbestedingsperiode: een aannemer wordt gecontracteerd

  Als het inkoopproces is doorlopen kunnen we een inschrijver contracteren. Dat is dan onze aannemer voor dit project.

 • September 2022 - Start uitvoering

  De planning is dat we na de bouwvakvakantie van 2022 beginnen met de uitvoering van het plan ‘Groenblauwe Zone’. Om dit plan mogelijk te maken zullen ook nog bomen moeten worden gekapt. Bekijk deze fase voor het overzicht van te kappen bomen.

  Bekijk deze fase
 • Maart 2023 - Oplevering, inclusief beplantingswerk

Reden voor herinrichting

De bestaande riolering voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (uit keuken, badkamer en toilet) is niet (meer) geschikt om veel regenwater tegelijk te verwerken. Daarom leggen we bij renovatie van bestaande wijken én bij de aanleg van nieuwe wijken, zo veel mogelijk gescheiden rioleringen aan. Eén voor afvalwater en één voor regenwater. Het doel hiervan is om regenwater zo lang mogelijk vast te houden in het gebied waar het valt. Om het daarna vertraagd af te voeren naar een beek, sloot of vijver. Zo houden we rekening met klimaatverandering. En zo maken we van Veldhoven een duurzame en klimaatbestendige stad.

't Look krijgt bij de herinrichting een gescheiden riolering. Het regenwater vanuit ’t Look willen we afvoeren naar de beek Rundgraaf. Daarvoor is een waterverbinding nodig. En deze verbinding loopt door het parkgebied tussen de wijken ’t Look, Heikant en Oerle. De Gemeente Veldhoven noemt deze waterverbinding: Groenblauwe zone. Deze naam kan een beeld oproepen van: ‘blauwe waterader door een groen gebied’.

Het plangebied

Kaart definitief ontwerp groenblauwe zoneBekijk het definitieve ontwerp van het plangebied (PDF, 9.2 MB). Als u op de afbeelding klikt, ziet u een grotere weergave (jpg). 

Voordelen vasthouden regenwater

Het vasthouden van regenwater heeft grote voordelen:

 • Door het water vast te houden ontstaat een vertraagde afvoer. Hierdoor raakt  het riool niet overbelast
 • Ook voorkomen we dat het water tegelijk bij de beek komt, waardoor de beek zou overstromen
 • Het voorkomt een te lage grondwaterstand en verdroging. We vangen het regenwater op in het openbaar gebied

Ondergrondse waterleidingen en bovengrondse wateropvang moeten daarvoor zorgen.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf het noorden van de wijk 't Look (in de buurt van De Verver en De Twijnder) komen ondergrondse leidingen tot onder de Heerbaan. Op de grasvelden naast het Millenniumbos leggen we verlagingen aan. Bij hevige regen verzamelt het regenwater zich in deze verlagingen. De verlagingen zijn dan een soort bergingsvijvers. Het water kan van daaruit langzaam de bodem inzakken. Het teveel aan regenwater voeren we via ondergrondse leidingen naar een pomp. Deze pompt het water omhoog naar greppels in het park. Via deze greppels vervolgt het water haar weg naar de beek Rundgraaf. Door gebrek aan beschikbare ruimte leggen we in de buurt van Roost en in Berkt een ondergrondse leiding aan.

Sfeerbeeld wadi groenblauwe zoneHoe gaat het park eruit zien?

Door verschillen tussen hoog en laag wisselen droog en nat elkaar straks af. Het park krijgt meer groen en een afwisselender beeld. En het nodigt uit om er te spelen. Om het spel nog leuker te maken, komen er vlonderpaden, boomstammen, keien en een speelboom. 

We richten het park in met gras, maar ook met bloemrijk gras, planten en bomen. Door de afwisseling ervaar je als gebruiker beter de seizoenen. En daar maken ook vogels en andere dieren dankbaar gebruik van. Als extraatje voor de insecten, vogels en vleermuizen plaatsen we een kunstwerk. In dit kunstwerk zitten verblijfplaatsen waardoor we de dieren een handje helpen om in het park te komen wonen. Zo vormen we een evenwichtig ecosysteem: vleermuizen eten de insecten, uilen jagen op muizen. Kortom: het park wordt mooier voor mens en dier! En klimaatproof!

Doorsnede gebied groenblauwe zone

Het watersysteem

Het nieuwe watersysteem in de Groenblauwe zone is een onderdeel van de regenwaterafvoer in ’t Look. 75% Van het regenwater in ’t Look stroomt direct naar het watersysteem van de Groenblauwe zone. De overige 25% vangen we eerst op in de bergingskelders in park Vogelzang. Dit park ligt tussen de wijken ’t Look en Zonderwijk. Het water in de kelders zakt daar in de bodem. Het teveel aan water stroomt na verloop van tijd gelijkmatig door de wijk ’t Look. En via de Groenblauwe zone naar de beek Rundgraaf.

Het watersysteem
Plattegrond stroomgebied fase 1 Plattegrond stroomgebied fase 2 Plattegrond stroomgebied fase 3
 1. Water stroomt vanuit ’t Look naar de toekomstige bergingsvijvers en naar de beek Rundgraaf.
 2. Bij extreme neerslag wordt het water gedeeltelijk opgeslagen in de bergingskelders in Park Vogelzang.
 3. Vervolgens stroomt het water na extreme neerslag vanuit de bergingskelders via de bergingsvijvers naar de beek Rundgraaf

Presentatie Herinrichting parkgebied Groenblauwe zone

Nieuwsbrief

Bewoners in de omgeving van het parkgebied kregen een nieuwsbrief over dit project. Deze nieuwsbrief kunt hier lezen:

Meer informatie

Heeft u een vraag over het project Groenblauwe zone? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl (zet in de onderwerpregel: groenblauwe zone). U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek