Privacyverklaring

De gemeente Veldhoven voert taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens.

Als u iets wilt regelen of aanvragen, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, van u nodig om u goed te kunnen helpen. Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp of zorg kan de gemeente gevoelige persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld financiële of medische gegevens. Ook verwerkt de gemeente persoonsgegevens om bijvoorbeeld belasting te heffen en de Basisregistratie Personen actueel te houden.

Het verwerken van persoonsgegevens

Het gebruiken van persoonsgegevens noemen we ook wel ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Het hangt van het doel en de taak van de gemeente af welke persoonsgegevens de gemeente precies verwerkt. De specifieke privacyverklaringen geven daar meer informatie over.

De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens daarom goed. Dit doen wij op basis van:

 • Wettelijke verplichtingen op basis van bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming
 • Ons eigen beleid

In de algemene privacyverklaring staat meer informatie over de uitgangspunten waar de gemeente zich aan houdt. In de specifieke privacyverklaringen staan (voor verschillende gebieden) meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Daar vindt u bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel, en ook of en met wie we die gegevens delen. Deze lijst is nog niet volledig, maar zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Algemene privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Veldhoven verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder staan voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, kunt u vinden in ons privacybeleid- en reglement.

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Gemeente Veldhoven verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Om met u in contact te komen.

Bewaartermijn

Gemeente Veldhoven zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Gemeente Veldhoven verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Veldhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Veldhoven neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Privacyrechten

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Veldhoven van u verwerkt in te zien
 • Recht op rectificatie: het recht om persoonsgegevens die gemeente Veldhoven van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te zetten’. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met toestemming van de betrokkene, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat
 • Recht op dataportabiliteit: het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering: op een menselijke blik bij besluiten

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

U kunt gebruik maken van uw privacyrechten via onderstaande groene knop 'Privacyrechten'.

Privacyrechten

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de gemeente via het verkorte telefoonnummer 14 040 of via privacy@veldhoven.nl

Privacyverklaring vroegsignalering van schulden bij inwoners

1 januari 2021
De gemeente Veldhoven wil zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van financiële problemen van inwoners. Want dan kunnen we helpen. En ernstige financiële problemen en huisuitzettingen voorkomen.  Daarom werken we samen met zorgverzekeraars, energieleveranciers, woningcorporaties en het waterschap. Zij laten het ons weten als inwoners één of meerdere rekeningen niet hebben betaald. Om goed te helpen, gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit waarom en hoe wij deze gebruiken.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van Veldhovenaren die één of meer rekeningen niet hebben betaald. Het gaat om rekeningen van een woningcorporatie, zorgverzekeraars, het waterschap en energieleveranciers. Deze organisaties melden dat bij ons. Behalve als u bij deze organisaties aangeeft dat u dit niet wilt.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende persoonsgegevens. Zoals naam, adres en gegevens over de rekening die nog niet is betaald. In de wet staat welke persoonsgegevens wij mogen ontvangen. Wij gebruiken nooit meer gegevens dan we nodig hebben om u te kunnen helpen.
Wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken? Bekijk het overzicht op de website van de Eerste Kamer (pagina 6).

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • u te helpen met uw openstaande rekening(en) en/of (geld)zorgen
 • (problematische) schulden, dreigende schulden, huisuitzettingen, afsluitingen en verder oplopende incassokosten te voorkomen
 • onze manier van werken te verbeteren en te verantwoorden
 • wetenschappelijk onderzoek en statistiek uit te voeren. We volgen bijvoorbeeld hoeveel inwoners er per maand een openstaande rekening hebben bij de organisaties

Uw gegevens worden niet gebruikt voor profilering. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over wat profilering in houdt. 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Dit is bepaald in artikel 3 lid 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In dit artikel staat dat een gemeentelijke taak is om te voorkomen dat inwoners in diepe financiële problemen raken. Dit noemen we vroegsignalering. Er staat ook in dat de gemeente deze inwoners helpt met hun geldzorgen. Op basis van deze taak gebruiken wij uw persoonsgegevens. 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens:

 • binnen het cluster Werk & Inkomen van de gemeente Veldhoven
 • met de organisaties die een melding doen van een openstaande rekening bij een inwoner
 • met systeemverwerkers. De organisaties voeren uw gegevens in via een beveiligd systeem. Via dit systeem gaan uw gegevens automatisch naar de gemeente

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte. Ze worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is en maximaal zes maanden. Als u hulp van schulddienstverlening accepteert, bewaren wij uw gegevens langer. Dit hangt af van de duur van de hulp en wetgeving. Zo moeten wij vanuit de Archiefwet uw gegevens vijf jaar opslaan.

Privacyverklaring Kempen Interventieteam (KIT)

16 januari 2024
Het Kempen Interventieteam (KIT) is een samenwerkingsverband tussen de acht Kempengemeenten, Politie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. De Kempengemeenten zijn de gemeente Best, Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre.
Het team controleert locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van bepaalde misstanden. De gebruikers van de locatie lijken zich niet te houden aan de wet- en regelgeving. Het kan daarbij gaan om (illegale) bewoning, strijdig gebruik van het pand, brandveiligheid, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), prostitutie, drugs of mensenhandel. Om goed te helpen, gebruikt het KIT persoonsgegevens. Wij leggen graag uit waarom en hoe wij deze gebruiken.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Het Kempen Interventie Team gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Kempen.

Welke gegevens gebruiken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • Kentekens

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Het KIT controleert regelmatig locaties waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van het niet voldoen aan wet- en regelgeving of van andere misstanden.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Op basis van de volgende wetten gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer
 • Wet Basisregistratie Personen
 • WABO
 • APV
 • WPG
 • Drank- en Horecawet

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

De convenantspartners zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de gegevens. De gegevens worden bij de partners alleen verwerkt door personen die rechtstreeks bij de ingebrachte casussen betrokken zijn. Dit betreft medewerkers van:

 • de betrokken politie-eenheden
 • de gemeenten op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (toezichthouders, medewerkers Integrale Veiligheid)
 • de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte. Ze worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel of de doeleinden en maximaal 5 jaar na het afsluiten van het probleem of knelpunt. Verder worden de termijnen van de Archiefwet in acht genomen.

Uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen de gegevens langer worden bewaard in een niet tot betrokkene herleidbare vorm.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek