Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Veldhoven koopt haar werken, diensten en leveringen in volgens een vastgesteld inkoopbeleid (PDF, 493.7 kB) en bijbehorende procedure. Gelijke behandeling en gelijke kansen voor marktpartijen, een goede prijs-kwaliteitverhouding en duurzaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Inkoop- of aanbestedingsprocedure

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt per opdracht of overeenkomst bepaald aan de hand van een inkoopstrategie. Boven de geldende Europese drempelbedragen moet de gemeente een Europese aanbestedingsprocedure volgen. Onder deze drempelbedragen heeft de gemeente meer keuzevrijheid in het type procedure. 

Aanbestedingen

  • De gemeente Veldhoven publiceert haar openbare procedures via TenderNed of Negometrix
  • Ondernemingen kunnen online inschrijven op de aanbestedingen.
    • U kunt zich kosteloos registreren via TenderNed, wel heeft u hiervoor een e-Herkenningsmiddel nodig. Meer informatie vindt u op de website van Tenderned.
    • U kunt zich kosteloos registreren via Negometrix. Meer informatie vindt u op de website van Negometrix

De gemeente Veldhoven stelt alle noodzakelijke informatie en documenten voor een aanbesteding kosteloos beschikbaar.

Inkoopvoorwaarden

Afhankelijk van de levering, dienst of het werk gelden de volgende inkoopvoorwaarden (steeds de meest actuele versie):

Social Return

Ondernemers leveren een bijdrage aan het participatiebeleid van de gemeente Veldhoven. Investeringen van de gemeente moeten, naast het ‘gewone’ rendement, ook concrete sociale winst (return) opleveren (Social Return). Social Return zetten we in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt Social Return integraal aangepakt. Daarnaast werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant. In het Beleid social return 2022 Zuidoost-Brabant (PDF, 140.7 kB) en de Uitvoeringsvoorwaarden Social Return t.b.v. dossier regiogemeenten (PDF, 205.7 kB) hebben de gemeenten uit deze Arbeidsmarktregio gelijke spelregels voor Social Return afgesproken. Naast de ‘gewone’ manier waarop Social Return kan worden ingevuld, kunnen bedrijven via de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) aantonen dat ze structureel werk maken van Social Return.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Gemeente Veldhoven heeft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen. De deelnemende overheden bepalen zelf hun doelstellingen en leggen deze vast in een MVI-actieplan.

Beleidsregel Bibob

Dit is een beleidsregel voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. In specifiek bepaalde situaties vindt een Bibob-toets plaats voor gunning van een overheidsopdracht of de ontbinding van een overeenkomst met de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht gegund is. 

Stichting BIZOB

De gemeente neemt deel in Stichting BIZOB om de kennis en inkoop op het gebied van inkoop te bundelen. Inkopers en contractmanagers van BIZOB begeleiden aanbestedingstrajecten en voeren contractmanagement uit namens de gemeente Veldhoven. Daarnaast kan de gemeente samen met andere publieke organisaties via BIZOB deelnemen aan gezamenlijke aanbestedingstrajecten.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek