Project Vernieuwing Peter Zuidlaan – Julianastraat

We willen betere fietsroutes door Veldhoven en minder doorgaand verkeer door Zeelst. Daarom gaan we de Peter Zuidlaan en de Julianastraat vernieuwen en aan elkaar verbinden.

Situatie nu

De Peter Zuidlaan en de Julianastraat liggen in het oosten van Veldhoven, tegen de randweg A2/N2. De Peter Zuidlaan loopt dood bij tennis- en sportclub David Lloyd en tennisvereniging Metzpoint. De Julianastraat is een busbaan met een bussluis. Daarnaast ligt een dubbelzijdig fietspad, dat veel wordt gebruikt om van Veldhoven naar Eindhoven (en andersom) te fietsen.

Peter Zuidlaan en Julianastraat in 2021

Peter Zuidlaan en Julianastraat in 2021

Situatie straks

De Peter Zuidlaan wordt een doorgaande weg, die overgaat in de Julianastraat. Er rijden dan minder auto’s door Zeelst en meer door de Julianastraat. Dit heeft de gemeenteraad in 2019 besloten, bij het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Ook vernieuwen we de rijbanen en de fietspaden. Naast de Peter Zuidlaan komt een vrij liggend fietspad, dat aansluit op De Run 1000. Dit zijn nu fietsstroken op de rijbaan.

Bestemmingsplan onherroepelijk

De Raad van State heeft bekend gemaakt dat er geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld tegen het bestemmingsplan 'Peter Zuidlaan - Julianastraat'. Dat betekent dat het bestemmingsplan op vrijdag 29 maart 2024 onherroepelijk is geworden en we door kunnen met de vernieuwing van de Peter Zuidlaan – Julianastraat.

Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Op het ontwerpbestemmingsplan ontvingen wij 26 zienswijzen (reacties). Die zienswijzen zijn door het college van burgemeester en wethouders beantwoord. Deze beantwoording heet een ‘Notitie van beantwoording zienswijzen’ en vindt u in bijlage 16 bij de toelichting op het bestemmingsplan op de website van het Omgevingsloket.

Een deel van de zienswijzen gaan over hetzelfde onderwerp. Per onderwerp wordt hierop door de gemeente een reactie gegeven. Daarnaast zijn er specifieke zienswijzen ingediend. De gemeente geeft dan per indiener een reactie. De notitie van beantwoording zienswijzen is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dat betekent dat alle partijen het met de notitie eens zijn.

Drie aangenomen moties: voetpad, rotonde en 30km/uur in kern Zeelst

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan drie moties aangenomen. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring of uitspraak van één of meerdere raadsleden over een onderwerp. Daarmee wordt een oordeel, wens, verzoek of opdracht uitgesproken.

Motie: Voetpad Peter Zuidlaan

Deze motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Omdat een voetpad langs een deel van de Peter Zuidlaan verdwijnt, heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de alternatieve wandelroute. De gemeente bekijkt hoe deze route veiliger en beter bereikbaar kan worden. Ook zorgen we dat de route aansluit op de andere voetpaden.

Motie: Rotonde Broekweg/Hagendorenseweg/Julianastraat

De rotonde wordt door sommige weggebruikers als onveilig ervaren. De gemeente heeft daarom bij het project Peter Zuidlaan - Julianastraat al een zogenoemde quick-scan laten uitvoeren. Uit de quick-scan bleek dat de rotonde de voorkeur heeft boven andere mogelijke kruispuntvormen (zoals bijvoorbeeld een voorrangskruispunt). De rotonde blijft daarom een rotonde. Wel bekijken we hoe we het veiligheidsgevoel voor de weggebruikers kunnen vergroten.

Motie: Kom op voor Zeelst

De motie Kom op voor Zeelst vraagt om op alle wegen in de kern van Zeelst snel een maximum snelheid van 30 km/uur in te voeren. Dat betekent dat de kom van Zeelst zo snel mogelijk 30 km/uur wordt. De eerste stap hierin is dat wij een verkeersonderzoek laten uitvoeren. Wat moeten we doen om op een sobere, maar doelmatige manier 30 km/uur in te voeren? Het gaat dan om de wegen of weggedeelten waar nu nog een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Dat zijn de Heuvelstraat, Binnenweg, Blaarthemseweg (gedeelte), Kruisstraat (gedeelte) en Broekweg (gedeelte). Het kan zijn dat we op een aantal plekken aanvullende snelheidsremmende maatregelen moeten nemen (bijvoorbeeld drempels). Dat bespreken we ook met de hulpdiensten en busvervoerder Hermes. Als we zeker weten dat we 30 km/uur gaan invoeren, nemen we een zogenoemd verkeersbesluit.

Beantwoording zienswijze ontwerpplan

Voor het ontwerp van de nieuwe wegen Peter Zuidlaan - Julianastraat en de omgeving (zoals fiets- en voetpaden en groenvakken) is een ontwerpplan gemaakt. Op het ontwerpplan zijn 22 zienswijzen (reacties) ingediend. Daar heeft het college van burgemeester en wethouders antwoord op gegeven. Bekijk het antwoord (de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’) (PDF, 815.0 kB).

Een deel van de zienswijzen gaan over hetzelfde onderwerp. Per onderwerp wordt hierop door de gemeente een reactie gegeven. Daarnaast zijn er specifieke zienswijzen ingediend. De gemeente geeft dan ook per indiener een reactie. Enkele zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerpplan op 9 januari 2024 vastgesteld.

Het verschil tussen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpplan

Een ontwerpbestemmingsplan en een ontwerpplan zijn twee verschillende soorten plannen.

  • Een bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In ter ontwerpbestemmingsplan ‘Peter Zuidlaan - Julianastraat’ worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd die nodig zijn om de twee straten aan elkaar te kunnen verbinden en vernieuwen.
  • In de conceptversie van het definitief ontwerpplan (DO) is het ontwerp van de nieuwe wegen en de omgeving (zoals fiets- en voetpaden en groenvakken) uitgewerkt.

Aanbesteding gestart

De inschrijving om het project uit te voeren is inmiddels gestart. Dit betekent dat half juli de aannemer bekend is. De aannemer werkt het project verder uit in een planning en de verschillende fases. Na de bouwvak starten de werkzaamheden.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing Peter Zuidlaan - Julianastraat? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek