Bouwen en wonen in Zilverackers

In Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte. Kenmerkend voor wonen in Zilverackers is dat u overal het groene achterland ervaart. De architectuur is ontleend aan de traditionele Kempische dorpen. De woningen in Zilverackers zijn energieneutraal en ook de openbare ruimte richten we duurzaam in, met bijvoorbeeld energiezuinige led-straatverlichting. Regenwater wordt afgekoppeld van het riool en bovengronds afgevoerd via een systeem van wadi's (systeem voor opvang en afvoer hemelwater), vijvers en beekloopjes.

Zilverackers bestaat straks uit diverse dorpjes en gehuchten. In Oerle-Zuid zijn we klaar met bouwen en in Huysackers zijn we al een heel eind: komend jaar wordt daar de laatste fase opgeleverd. Alle informatie over huren of kopen van een huis, bouwgrond of over bouwen in een groep, vindt u op www.zilverackers.nl, de gebiedsportal voor Zilverackers. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over het gebied.

Alle bouwkavels zijn verkocht of in optie. Er komen nu volop mogelijkheden om te bouwen en wonen rondom Huysackers in de kransakkerdorpen van Zilverackers.

Rondom Huysackers

In de groene omgeving rondom Huysackers bieden we ruimte aan projectbouw (huur en koop), particuliere bouwkavels en CPO-initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

CPO-initiatieven rondom Huysackers

In Zilverackers kunt u innovatief bouwen. Wat je hier met elkaar kunt bouwen, ligt niet vast. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Onder andere innovatie, duurzaamheid en ontmoeting vinden we belangrijk. Wonen in de natuur, aan een gezellig 'dorpsplein', langs de bosrand of in het beekdal; er is van alles mogelijk.

Stelt u zich eens voor: hier wonen straks gezinnen die samen willen delen, 'empty nesters' die lekker rustig en groen willen wonen, stellen die high tech willen wonen en werken of mensen die samen een hobby, een levensfase of een levensvisie delen. Er is ook plek voor kleine ondernemers. Noem maar op. U mag het zeggen: hoe wilt u wonen in Zilverackers?  Kijk op www.zilverackers.nl.

Ontwikkelingen in 2022

Dorpen en gehuchten

Binnen het plangebied Zilverackers zijn op dit moment de dorpen Huysackers, Bosackers en De Erven in ontwikkeling. Later volgen nog meer dorpjes of gehuchten Deze verschillen in ligging, omvang en karakter. Zo zijn er gehuchten op de grens van het bos, juist aan akkerland of in het beekdal. In de ontwikkelvisie Zilverackers leest u meer over de kernkwaliteiten van het gebied, de mogelijke bouwplekken en over ons uitgangspunt 'Vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan'.

Landschap

Voor de aankleding van het landschap in Zilverackers gaan we uit van het gevarieerde Kempische landschap: afwisseling tussen bossen, kleinschalig coulisselandschap en beekdalen. Er worden veel nieuwe bomen geplant, bijvoorbeeld langs de Antwerpsebaan. Dit is een belangrijke oude route, met cultuurhistorische waarde. Verschillende soorten bomen zoals eiken en lindes zorgen hier voor extra zichtbaarheid in het landschap.

Natuur

Door een divers leefgebied te ontwikkelen, maar ook verbindingen te maken met de bestaande bossen en natuur proberen we de biodiversiteit in het gebied zoveel mogelijk te stimuleren. Een van de doelsoorten voor de inrichting van het landschap van Zilverackers is de steenuil. Hij komt al op diverse plekken in de omgeving voor. Een steenuil leeft graag in een kleinschalig, afwisselend landschap. Door het landschap zo in te richten dat een steenuil zich thuis voelt, profiteren ook veel andere soorten.

Paden

Om lekker te kunnen wandelen en fietsen in het landschap leggen we diverse paden aan. Deze verbinden we met paden in de dorpen. De paden worden uitgevoerd in asfalt met een lichtgele zandkleur, waardoor ze een natuurlijke, landschappelijke uitstraling krijgen. De meeste paden worden 1,5 m breed. De paden waarop we meer fietsverkeer verwachten worden breder. Door het gebruik van asfalt zijn de paden op diverse manieren te gebruiken en voor iedereen toegankelijk. De belangrijke verbindende fietspaden, zoals het fietspad naar de Kempencampus, worden in rood asfalt uitgevoerd.

Spelen

In het landschap worden ook speelplekken aangelegd. De speelterreinen worden ingepast in het landschap en krijgen een natuurlijke uitstraling. Twee speelvoorzieningen komen tussen Huysackers en de Zilverbaan. Een grotere speelvoorziening ligt ten noorden van de Antwerpsebaan. Hier ligt al een tijdelijke speelplek, die voorlopig ook wordt gehandhaafd. Hoe de speelterreinen er precies uit komen te zien willen we samen met bewoners gaan uitwerken. Als er meer mensen in Huysackers wonen later in 2022, gaan we een Werkgroep Spelen oprichten. Ook de kinderen zullen we mee laten denken.

Honden

Om hondenbezitters de mogelijkheid te geven lekker te wandelen in het landschap, zonder andere gebruikers en de natuur te storen, worden er enkele uitlaatterreinen aangelegd. Deze worden omheind met een natuurlijk hekwerk, passend bij de landschappelijke omgeving.

Verlichting

In het landschap zijn we terughoudend met verlichting om natuurwaarden zo min mogelijk te verstoren. Alleen langs de belangrijke fietspaden wordt verlichting aangebracht. Ook de entrees van de hondenuitlaatterreinen worden verlicht.

Huysackers

Plankaart Huysackers

Huysackers is na Oerle-Zuid de tweede woonkern in Zilverackers. Met Huysackers speelt de gemeente Veldhoven in op de energieagenda van Nederland: er komen alleen 'Nul Op de Meter' (NOM-)woningen. Dit zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. De woningen in Huysackers en het Kransackerdorp hebben geen gasaansluiting.

Kenmerken Huysackers

Huysackers is gebouwd als een traditioneel dorp met in het hart van de bebouwing een gezellige brink, waar op termijn ook een basisschool, een gymzaal en een kinderopvang komen. De Roskam - een bestaande straat met enkele woningen - is de centrale 'dorpsstraat'. Rondom Huysackers komt een landschapspark, waarin de bestaande woningen worden ingepast en waar ruimte is voor wandelen, spelen en tuinieren.

Wonen in Huysackers

Huysackers biedt ruimte aan ongeveer 470 woningen voor grote en kleine huishoudens in alle prijscategorieën. De gemeente Veldhoven ontwikkelt Huysackers samen met Floreffe (een marktpartij die projectwoningen bouwt). Daarnaast verkoopt de gemeente ook vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren.

Toelichting inrichtingsplan openbaar gebied Huysackers

Het definitief ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in Huysackers (PDF, 6.9 MB) lag ter inzage van 16 februari tot en met 4 maart 2022. De aanleg van de openbare ruimte voeren we uit in fasen, afhankelijk van de woningbouw. De start is naar verwachting half 2021. Huysackers wordt een dorp met een duidelijke Brabantse kwaliteit. Met gebakken bestratingsmateriaal in de wegen en voetpaden. In verschillende maten, kleuren en legverbanden voor de rijbaan, het trottoir en parkeren. (Grijze) betonbanden scheiden de verschillende verhardingen en verduidelijken de verschillende functies van het openbaar gebied.

Veel groen en bomen

Naast verharding is er veel aandacht voor planten en bomen, in verschillende soorten om ook de biodiversiteit te stimuleren. Langs de oude weg de Roskam en in het centrum van het dorp aan de Brink komen rijen hoge bomen. Bomen in de woonstraten planten we ‘verstrooid’, op niet regelmatige afstanden. Afhankelijk van de ruimte komen hier kleinere of grote boomsoorten. Rondom Huysackers wordt een gevarieerd Kempisch landschap aangelegd.

Bijzondere plekken

Daarnaast zijn er karakteristieke plekken die verwijzen naar de traditionele Kempische dorpen. Denk hierbij aan de Brink, het erf en het hof. Rond het dorp gaan we het landschap inrichten met functies als spelen, wandelen en waterberging. Een aantal bijzondere plekken markeren we met opvallend bestratingsmateriaal, straatverlichting, straatmeubilair of een (kunst)object.

Duurzaamheid en water

In Huysackers is veel aandacht voor duurzaamheid. Het dorp krijgt geen gasleiding en de woningen wekken hun eigen energie op. Het zichtbaar afvoeren van regenwater is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Er is geen hemelwaterriolering. Al het regenwater wordt opgevangen en bovengronds afgevoerd en geborgen in waterbergingen aan de rand van het dorp. We combineren de waterberging met spelen, zodat jongeren ervan leren.

In de folder Huysackers, omgaan met regenwater (PDF, 3.1 MB) leest u hoe u regenwater in de tuin kunt bergen en gebruiken.

Materialen

Ook de materialen in het openbaar gebied zijn duurzaam. De bestrating van gebakken materiaal en natuursteen heeft een lange levensduur en is herbruikbaar. Daarnaast passen we duurzaam hout toe in bijvoorbeeld straatmeubilair en speelvoorzieningen. De masten en armaturen van de straatverlichting hebben een klassieke, dorpse uitstraling, maar zijn ook modern en duurzaam.

Beschikbare informatie

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzageperiode de plannen bekijken en erop reageren. Stuur uw reactie per post naar de afdeling Beheer en realisatie, cluster Planvorming of met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Vermeld altijd: reactie inrichtingsplan Huysackers. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het cluster Planvorming, bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek