Vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wij adviseren om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen met een vooroverleg.

Vooroverleg: schriftelijke beoordeling bouwplannen

U kunt een omgevingsvergunning (laten) aanvragen zonder een beoordeling vooraf door de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen is dit geen probleem, als de aanvraag deskundig en volledig is ingediend. Heeft u grotere bouwplannen, of voldoet uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan?

Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons schriftelijk te laten beoordelen. Daardoor kan het (gedeeltelijk) weigeren van de definitieve aanvraag of het missen van een noodzakelijke toestemming worden voorkomen en daarmee dat uw plannen alsnog vertraagd en/of duurder worden.

Uw plannen worden onder meer getoetst aan het bestemmingsplan.

Het is belangrijk dat u uw bouwplannen ook bespreekt met de buren. Als  u al concrete plannen heeft, kunt u deze bespreken en eventueel een akkoord van de buren toevoegen bij de stukken van het vooroverleg of later bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Vergunningvrij bouwen?

Weet u niet zeker of uw plannen vergunningvrij kunnen worden gerealiseerd? Wij controleren dat graag voor u. Stuur ons per e-mail/post een duidelijke tekening met maatvoeringen van uw plannen. Voeg daarbij het pdf-bestand van de 'vergunningcheck' van het Omgevingsloket online.

Schriftelijke toetsing conceptplannen

Dit speelt met name bij plannen die afwijken van het geldende bestemmingsplan, maar ook als u uw verbouwingsplannen wilt laten toetsen. Wilt u weten of uw plannen op die locatie kans van slagen hebben? Stuur ons per e-mail of post:

  • Een toelichting op uw plannen
  • Het ingevulde formulier aanvragen vooroverleg (PDF, 154.8 kB)
  • Een schets met maatvoeringen en foto's van de huidige situatie

U kunt ook een vooroverleg aanvragen via www.omgevingsloket.nl. U kiest voor particulier of bedrijf, klikt op 'Aanvraag/melding' en logt in met DigiD. Na het invullen van de gegevens en het toevoegen van de bijlagen klikt u onderaan de pagina op de knop ‘openstellen voor bevoegd gezag’. U vraagt daarmee als het ware aan de gemeente om mee te kijken met uw aanvraag. De gemeente ontvangt van het omgevingsloket bericht dat er een aanvraag is opengesteld en behandelt dat als een verzoek om vooroverleg.

Naarmate u meer gedetailleerde geldige gegevens verstrekt, kunnen wij uw (concept)plannen beter beoordelen. U ontvangt van ons een schriftelijke beoordeling met een advies over het vervolgtraject.

Mondeling vooroverleg

Een mondeling vooroverleg is alleen mogelijk als wij eerst uw schriftelijk ingediende plannen hebben beoordeeld. Voor zeer complexe en/of grote plannen maken we een uitzondering.

Prijs

De prijs van een vooroverleg om uw plannen te toetsen is € 100,00.

Bijzonderheden

Uiteraard beantwoorden wij graag uw algemene vragen, bijvoorbeeld of u een bepaalde regel goed heeft begrepen. Een telefonische beoordeling van een (concreet) plan is echter niet mogelijk.

  • Overleg uw plannen tijdig met uw buren, ook in geval van vergunningvrij bouwen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures
  • U kunt zelf een raming maken van de legeskosten van uw (concept)plannen en de legeskorting, waarvoor u in aanmerking kunt komen. Op verzoek maken wij, op basis van de overgelegde gegevens, schriftelijk een raming van de te verwachten legeskosten
  • Tip: voer uw plannen duurzaam en natuurvriendelijk uit, maak gebruik van de checklisten onder Duurzaam (ver)bouwen
  • Voor vragen of informatie over specifieke (bouw)voorschriften van het Bouwbesluit 2012 klikt u door naar de informatie over bouwvoorschriften van de Rijksoverheid

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek