Bestemmingsplan De Run 2012 ASML

Het bedrijf ASML wenst de komende jaren verder uit te breiden. Om deze reden is het bestemmingsplan ‘De Run 2012 ASML’ opgesteld. Het bestemmingsplan ‘De Run 2012 ASML’ geeft ten eerste de planologische kaders weer voor twee uitbreidingsgebieden binnen het plangebied. Ten tweede voorziet het bestemmingsplan in de wijziging van de wegenstructuur in het plangebied. Dit houdt in dat het weggedeelte van De Run 6700 ter hoogte van het perceel De Run 6705 en 6821 komt te vervallen. Er zal een nieuwe weg worden aangelegd ter hoogte van de percelen De Run 6807 en 6811. Ten derde geeft het bestemmingsplan de planologische kaders weer voor het totale bestaande ASML terrein aan de Run. Het eerste uitbreidingsgebied betreft een deel van de weg De Run 6800 en diverse gronden gelegen ten westen van deze weg, ten oosten van het perceel Heiberg 34, ten zuiden van de Heiberg en ten noorden van de rijksweg A67 (Kadastraal bekend sectie B nrs. 2765, 3364, 3410, 3417, 3535, 3536 en 3544 (ged.). Het tweede uitbreidingsgebied betreft enkele percelen ten noorden van de Run 6300/6700 (Kadastraal bekend sectie B nrs. 3239, 3271, 3272, 3283, 3284, 3295, 3373 en 3553 (ged.)). Dit bestemmingsplan vervangt alle geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied,

Kenmerk:NL.IMRO.0861.031104derunasml
Datum:17 december 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek