Wijzigingsplan gemeente Veldhoven Inrichtingsplan Wintelre-Oerle

Het plan is de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’. Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’, ‘Agrarisch met waarden - Natuurwaarden’, of ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden’ naar de bestemming ‘Natuur’. Ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in de omgeving Wintelre-Oerle is een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan is een coproductie van de gemeenten Eersel en Veldhoven, Waterschap De Dommel, ZLTO, provincie Noord-Brabant, Ministerie van Defensie, Kadaster en Dienst Landelijk Gebied. Doel van het opgestelde inrichtingsplan is om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied naar een hoger niveau te tillen middels nieuwe impulsen voor landbouw, natuur, water en recreatie. Aan de hand van diverse concrete projecten krijgt het gebied een gedaanteverandering.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.043101WINTELREOERL
Datum:18 september 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek