College samenstelling

De burgemeester en de 5 wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Contact met het college

Wilt u contact met de burgemeester of een wethouder? Dit verloopt bij de gemeente Veldhoven via het bestuurssecretariaat. De medewerkers van het bestuurssecretariaat zijn bereikbaar via onze algemene contactgegevens.

Burgemeester Marcel Delhez

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Handhavingsbeleid
 • Veiligheidsaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Brainport Development

Nevenfuncties

 • Lid AB MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
 • Lid AB Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
 • Lid bestuur Stichting Brainport
 • Lid bestuurlijk overleg MMC, ASML
 • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Voorzitter Driehoek Basisteam de Kempen
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg Ondermijning Basisteam de Kempen
 • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
 • Lid Actieberaad ondermijning Oost Brabant
 • Lid Strategisch beraad Roma
 • Vicevoorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg (betaald)
Terug naar boven

Wethouder Ad van den Oever (VVD)

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke strategie
 • Verkeer en bereikbaarheid
 • Omgevingszaken
 • Communicatie en samenspraak

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Kempenbaan/A67/Zilverbaan
 • Eindhoven Airport
 • Omgevingswet, handhaving & toezicht
 • Bossebaan
 • Maatregelenpakket De Run
 • Innovatief Werklandschap De Run

Specifieke onderwerpen

 • Bestemmingsplannen (exclusief Zilverackers-De Drie Dorpen)
 • Principeverzoeken
 • Mobiliteit en verkeersveiligheid
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Brainport City

Nevenfuncties

 • Lid regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM)
 • Lid stuurgroep Brainport Avenue
 • Plv. lid AB MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
 • Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69
 • Lid Lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG)
Terug naar boven

Wethouder Hans van de Looij (GBV)

Portefeuille

 • Wonen
 • Wijken
 • Beheer openbare ruimte
 • Kunst en cultuur

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Wijkbeheer
 • Zilverackers
 • Prestatieafspraken
 • Woonvisie
 • 100 jaar Veldhoven
 • Cityfest

Specifieke onderwerpen

 • Monumentenzorg en archeologie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Weekmarkt
 • Culturele instellingen
 • Carnaval
 • Beheerplannen
 • Reconstructies wegen en wijken
 • Afvalinzameling

Nevenfuncties

 • Voorzitter werkgroep transparant woningaanbod SGE
 • Lid werkgroep wonen SGE
 • Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum de Doornakker
Terug naar boven

Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA)

Portefeuille

 • Financiën en inkoop
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid en milieu
 • Recreatie en toerisme

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Horecabeleid
 • Evenementenbeleid
 • ODZOB

Specifieke onderwerpen

 • Kermissen
 • Eigendommen en grond
 • Aanbestedingsbeleid

Nevenfuncties

 • Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Lid gesprekstafel energietransitie MetropoolRegio Eindhoven
 • Plv. Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM)
 • Lid AB BIZOB (Vergadering van Aangeslotenen)
 • Commissie van advies Financiën MRE
 • Lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development
 • Docent Fontys Eindhoven (betaald)
Terug naar boven

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)

Portefeuille

 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeugd
 • Gezondheidsbeleid
 • Welzijn
 • Zorgaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Subsidiebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Minimabeleid
 • Beschermd wonen

Specifieke onderwerpen

 • Subsidies WBP
 • Maatschappelijke opvang
 • Generalisten- & specialistenteam
 • Armoedebeleid
 • Global goals
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein

Nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (landelijk)
 • Voorzitter en lid DB/AB Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)
 • Lid bestuur “Coöperatie slimmer leven 2020”
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma GGZ volwassenen
 • Lid stuurgroep en breed bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus
 • Lid breed bestuurlijk overleg Slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer)
 • Voorzitter Veldhoven Vernieuwend Vitaal
 • Voorzitter Veldhoven aan Tafel
 • Lid Raad van Advies Fontys opleiding Gerontologie
 • Lid van het landelijk bestuurlijk netwerk Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
 • Secretaris bestuur Stichting Training for Life
 • Ambassadeur Partnerfonds Brainport Eindhoven
Terug naar boven

Wethouder Vivianne van Wieren-Kraayvanger (VVD)

Portefeuille

 • Economie en bedrijvigheid
 • Dienstverlening
 • Sport
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Zwembad
 • Bedrijventerreinen
 • Parkeerbeleid Centrum
 • Internationalisering onderwijs

Specifieke onderwerpen

 • Centrumontwikkelingsprogramma
 • Detailhandel
 • Betaald parkeren
 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer

Nevenfuncties

 • Lid AB Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)
 • Plv. lid AB “Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost”
 • Lid AB regionaal werkbedrijf Zuidoost-Brabant
 • Lid portefeuillehoudersoverleg OnderwijsLid werkgroep werken Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg voorzieningen en evenementen Stedelijk Gebied (SGE)
 • Lid regionaal bestuur openbaar basisonderwijs De Kempen
 • Lid commissie Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Metropool Regio Eindhoven
 • Lid kernteam voorzieningen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Voorzitter Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt
 • Lid portefeuillehoudersoverleg economie MRE
 • Lid bestuurlijk platform C4 (Campusgemeenten)
 • Vennoot VOF Van Wieren-Kraayvanger (betaald)
Terug naar boven

Gemeentesecretaris Noud Bex

De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

Noud Bex is gemeentesecretaris van Veldhoven vanaf 2 juni 2020.

Terug naar boven

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek