College samenstelling

Burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). De gemeente Veldhoven heeft op dit moment 5 wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.

De taken van het college zijn:

 • Voorstellen voor de gemeenteraad voorbereiden
 • Besluiten van de gemeenteraad uitvoeren

Contact met het college

Wilt u contact met de burgemeester? Of met een wethouder? Dit gaat via het bestuurssecretariaat. U kunt de medewerkers van het bestuurssecretariaat bereiken via onze algemene contactgegevens.

Burgemeester Marcel Delhez

  Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Regionale samenwerking
  • Handhavingsbeleid

  Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

  • Brainport Development
  • Vluchtelingen
  • Statushouders

  Nevenfuncties

  • Lid AB MRE
  • Lid AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
  • Lid bestuur Stichting Brainport
  • Bestuurlijk overleg MMC en ASML
  • Lid bestuurlijk platform SGE
  • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
  • Voorzitter Driehoek Basisteam De Kempen
  • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ondermijning Basisteam De Kempen
  • Lid Actieberaad Ondermijning Oost-Brabant
  • Lid Strategisch Beraad Roma
  • Vice-voorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg
  Terug naar boven

  Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)

   Portefeuille

   • Zorg
   • Welzijn
   • Jeugd

   Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

   • Beschermd wonen
   • Maatschappelijke opvang
   • Regionale samenwerking Sociaal Domein
   • Generalisten- en specialistenteam
   • Gezondheidsbeleid

   Nevenfuncties

   • Lid AB GGDBZO (GGD)
   • Lid bestuurlijk platform jeugd binnen regio 'Een10voordejeugd'
   • Lid bestuurlijk platform jeugdzorgregio '21voordejeugd'
   • Lid regie-/stuurgroep samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
   • Lid bestuurlijke heidagen samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
   • Bestuurlijk overleg BOV-Kempen op gebied van WMO en Zorg
   • Breed bestuurlijk overleg Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
   • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen en dementie
   • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus
   • Voorzitter Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal
   • Voorzitter Veldhoven aan Tafel
   Terug naar boven

   Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

    Portefeuille

    • Economie
    • Arbeidsmarktbeleid
    • Dienstverlening
    • Onderwijs
    • Sport, recreatie en toerisme
    • Bedrijventerreinen

    Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

    • Leerlingenvervoer
    • Kinderopvang
    • Horeca en evenementen
    • Transformatie Centrum (inclusief culturele hotspot)
    • Kringloop

    Nevenfuncties

    • Lid AB GRWRE (Ergon)
    • Lid AB Regionaal werkbedrijf
    • Lid Poho economie MRE
    • Lid Poho arbeidsmarkt SGE
    • Lid Poho Voorzieningen & Evenementen SGE
    • Lid Poho Economie SGE
    • OOGO Samenwerkingsverband PO De Kempen
    • OOGO Samenwerkingsverband RSV PVO
    • Lokale Educatieve Agenda (LEA) Veldhoven
    • Lid Bestuurscommissie Leerplicht
    • Lid stuurgroep Huis naar Werk
    • Coördinatieoverleg onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen
    • Regiegroep onderwijs aan statushouders/vluchtelingen
    • Regiegroep Veiligheidsregio onderwijs aan statushouders/vluchtelingen

     

    Terug naar boven

     Portefeuille

     • Financiën, inkoop en subsidies
     • Grondbeleid
     • Mobiliteit en bereikbaarheid
     • Personeel en organisatie
     • Automatisering en archief
     • Kunst en cultuur

     Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

     • Programma De Run
     • Kempenbaan/A67
     • Diversiteit en inclusie
     • Monumentenzorg en archeologie
     • Maatschappelijk vastgoed

     Nevenfuncties

     • Plv lid bestuurlijk platform SGE
     • Voorzitter regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS
     • Lid stuurgroep Brainport Avenue
     • Plv lid AB MRE
     • Lid DB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
     • Commissie van advies Financiën MRE
     • Gemandateerd lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development
     • Lid Poho mobiliteit MRE
     • Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69
     • Plv lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
     • Plv lid Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
     • Lid breed bestuurlijk overleg slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer)

      

     Terug naar boven

     Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

      Portefeuille

      • Energie, duurzaamheid en milieu
      • Beheer en kwaliteit openbare ruimte
      • Digitalisering
      • Communicatie en participatie
      • Afval

      Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

      • Eindhoven Airport
      • Energietransitie
      • Toegankelijkheid online media
      • Waterbeheer
      • Biodiversiteit
      • Democratisering

      Nevenfuncties

      • Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
      • Lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
      • Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost-Brabant
      • Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum De Doornakker
      • Lid Poho Energietransitie MRE
      • Voorzitter werkgroep klimaat Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
      • Regionaal meetnet Licht & Geluid
      • Lid Raad van Inspiratie Doetank Publieke ontzorging
      • Lid subregionaal overleg SGE-RES
      • Lid bestuurlijk overleg versnellingskamer De Gender
      • Lid Poho Randgemeenten Eindhoven Airport

       

      Terug naar boven

      Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

       Portefeuille

       • Leefomgeving
       • Ruimtelijke ontwikkeling
       • Wonen
       • Werk en inkomen

       Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

       • Woningbouwversnelling
       • Woonvisie
       • Omgevingswet (inclusief vergunningen, handhaving en toezicht)
       • Bestemmingsplannen en omgevingsplannen
       • Schulddienstverlening
       • Minimabeleid
       • Armoedebeleid
       • Transitie landelijk gebied

       Nevenfuncties

       • Werkgroep transparant woningaanbod SGE
       • Voorzitter Poho Wonen SGE
       • Plv lid AB GGDBZO (GGD)
       • Lid Poho landelijk gebied MRE
       • Lid AB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
       • Lid lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG)
       • Lid Poho Ruimte SGE
       • Lid AB GRWRE (Ergon) 
       • Ambassadeur Partnerfonds Brainport Eindhoven
       Terug naar boven

       Waarnemend gemeentesecretaris Eric Bergmeester

        De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

        Eric Bergmeester is waarnemend gemeentesecretaris van Veldhoven vanaf 1 januari 2023.

        Terug naar boven

        Bekijk ook

        Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

        Doe mee aan het onderzoek