College samenstelling

De burgemeester en de 5 wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Burgemeester Marcel Delhez

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Handhavingsbeleid
 • Veiligheidsaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Brainport Development
Terug naar boven

Wethouder Ad van den Oever (VVD)

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke strategie
 • Verkeer en bereikbaarheid
 • Omgevingszaken
 • Communicatie en samenspraak

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Kempenbaan/A67/Zilverbaan
 • Eindhoven Airport
 • Omgevingswet, handhaving & toezicht
 • Bossebaan
 • Maatregelenpakket De Run
 • Innovatief Werklandschap De Run

Specifieke onderwerpen

 • Bestemmingsplannen (exclusief Zilverackers-De Drie Dorpen)
 • Principeverzoeken
 • Mobiliteit en verkeersveiligheid
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Brainport City
Terug naar boven

Wethouder Hans van de Looij (GBV)

Portefeuille

 • Wonen
 • Wijken
 • Beheer openbare ruimte
 • Kunst en cultuur

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Wijkbeheer
 • Zilverackers
 • Prestatieafspraken
 • Woonvisie
 • 100 jaar Veldhoven
 • Cityfest

Specifieke onderwerpen

 • Monumentenzorg en archeologie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Weekmarkt
 • Culturele instellingen
 • Carnaval
 • Beheerplannen
 • Reconstructies wegen en wijken
 • Afvalinzameling
Terug naar boven

Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA)

Portefeuille

 • Financiën en inkoop
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid en milieu
 • Recreatie en toerisme

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Horecabeleid
 • Evenementenbeleid
 • ODZOB

Specifieke onderwerpen

 • Kermissen
 • Eigendommen en grond
 • Aanbestedingsbeleid
Terug naar boven

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers (GBV)

Portefeuille

 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeugd
 • Gezondheidsbeleid
 • Welzijn
 • Zorgaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Subsidiebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Minimabeleid
 • Beschermd wonen

Specifieke onderwerpen

 • Subsidies WBP
 • Maatschappelijke opvang
 • Generalisten- & specialistenteam
 • Armoedebeleid
 • Global goals
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein
Terug naar boven

Wethouder Vivianne van Wieren-Kraayvanger (VVD)

Portefeuille

 • Economie en bedrijvigheid
 • Dienstverlening
 • Sport
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Zwembad
 • Bedrijventerreinen
 • Parkeerbeleid Centrum
 • Internationalisering onderwijs

Specifieke onderwerpen

 • Centrumontwikkelingsprogramma
 • Detailhandel
 • Betaald parkeren
 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer
Terug naar boven

Gemeentesecretaris Noud Bex

De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

Noud Bex is gemeentesecretaris van Veldhoven vanaf 2 juni 2020.

Terug naar boven

Contact met het college 

Wilt u contact met de burgemeester of een wethouder? Dit verloopt bij de gemeente Veldhoven via het bestuurssecretariaat. De medewerkers van het bestuurssecretariaat zijn bereikbaar via onze algemene contactgegevens

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek