College samenstelling

De burgemeester en de 5 wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Burgemeester Marcel Delhez

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Handhavingsbeleid
 • Veiligheidsaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Brainport Development

Nevenfuncties

 • Lid AB MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
 • Lid AB Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
 • Lid bestuur Stichting Brainport
 • Bestuurlijk overleg MMC, ASML
 • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
 • Voorzitter Driehoek Basisteam de Kempen
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg Ondermijning Basisteam de Kempen
 • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
 • Lid Actieberaad ondermijning Oost Brabant
 • Lid Strategisch beraad Roma
 • Vicevoorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg
Burgemeester Marcel Delhez

Wethouder Ad van den Oever

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke strategie
 • Verkeer en bereikbaarheid
 • Omgevingszaken
 • Communicatie en samenspraak

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Kempenbaan/A67/Zilverbaan
 • Eindhoven Airport
 • Omgevingswet, handhaving & toezicht
 • Bossebaan
 • Maatregelenpakket De Run
 • Innovatief Werklandschap De Run

Specifieke onderwerpen

 • Bestemmingsplannen (exclusief Zilverackers-De Drie Dorpen)
 • Principeverzoeken
 • Mobiliteit en verkeersveiligheid
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Brainport City

Nevenfuncties

 • Lid regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM)
 • Lid stuurgroep Brainport Avenue
 • Plv. lid AB MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
 • Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69
 • Lid Lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG)
Wethouder Ad van den Oever

Wethouder Hans van de Looij

Portefeuille

 • Wonen
 • Wijken
 • Beheer openbare ruimte
 • Kunst en cultuur

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Wijkbeheer
 • Zilverackers
 • Prestatieafspraken
 • Woonvisie
 • 100 jaar Veldhoven
 • Cityfest

Specifieke onderwerpen

 • Monumentenzorg en archeologie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Weekmarkt
 • Culturele instellingen
 • Carnaval
 • Beheerplannen
 • Reconstructies wegen en wijken
 • Afvalinzameling

Nevenfuncties

 • Voorzitter werkgroep transparant woningaanbod SGE
 • Lid werkgroep wonen SGE
 • Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum de Doornakker

 

Wethouder Hans van de Looij

Wethouder Jeroen Rooijakkers

Portefeuille

 • Financiën en inkoop
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid en milieu
 • Recreatie en toerisme

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Horecabeleid
 • Evenementenbeleid
 • ODZOB

Specifieke onderwerpen

 • Kermissen
 • Eigendommen en grond
 • Aanbestedingsbeleid

Nevenfuncties

 • Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
 • Lid gesprekstafel energietransitie MetropoolRegio Eindhoven
 • Plv. Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM)
 • Lid AB BIZOB (Vergadering van Aangeslotenen)
 • Commissie van advies Financiën MRE
 • Lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development
 • Docent Fontys Eindhoven (bezoldigd)

 

Wethouder Jeroen Rooijakkers

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers

Portefeuille

 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeugd
 • Gezondheidsbeleid
 • Welzijn
 • Zorgaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Subsidiebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Minimabeleid
 • Beschermd wonen

Specifieke onderwerpen

 • Subsidies WBP
 • Maatschappelijke opvang
 • Generalisten- & specialistenteam
 • Armoedebeleid
 • Global goals
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein

Nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (landelijk)
 • Voorzitter en lid DB/AB Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)
 • Lid afstemmingsoverleg Maatschappelijke Zorg (provinciaal) i.v.m. COVID-19
 • Lid bestuur “Coöperatie slimmer leven 2020”
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma GGZ volwassenen
 • Lid stuurgroep en breed bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus
 • Lid breed bestuurlijk overleg Slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer)
 • Lid van het landelijk bestuurlijk netwerk Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
 • Voorzitter Veldhoven Vernieuwend Vitaal
 • Voorzitter Veldhoven aan Tafel
 • Lid Raad van Advies Fontys opleiding Gerontologie

Nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost 
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (landelijk)
 • Voorzitter en lid DB/AB Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon) 
 • Lid afstemmingsoverleg Maatschappelijke Zorg (provinciaal) i.v.m. COVID-19
 • Lid bestuur “Coöperatie slimmer leven 2020” 
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen 
 • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma GGZ volwassenen 
 • Lid stuurgroep en breed bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
 • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus 
 • Lid breed bestuurlijk overleg Slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer) 
 • Lid van het landelijk bestuurlijk netwerk Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
 • Voorzitter Veldhoven Vernieuwend Vitaal 
 • Voorzitter Veldhoven aan Tafel 
 • Lid Raad van Advies Fontys opleiding Gerontologie
Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers

Wethouder Vivianne van Wieren-Kraayvanger

Portefeuille

 • Economie en bedrijvigheid
 • Dienstverlening
 • Sport
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Zwembad
 • Bedrijventerreinen
 • Parkeerbeleid Centrum
 • Internationalisering onderwijs

Specifieke onderwerpen

 • Centrumontwikkelingsprogramma
 • Detailhandel
 • Betaald parkeren
 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer

 

Wethouder Vivianne van Wieren-Kraayvanger

Gemeentesecretaris Noud Bex

De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college en de burgemeester. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

Noud Bex is gemeentesecretaris van Veldhoven vanaf 2 juni 2020.

Gemeentesecretaris Noud Bex

Contact met het college 

Wilt u contact met de burgemeester of een wethouder? Dit verloopt bij de gemeente Veldhoven via het bestuurssecretariaat. De medewerkers van het bestuurssecretariaat zijn bereikbaar via onze algemene contactgegevens

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek