College samenstelling

De burgemeester en de 5 wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

College van burgemeester en wethouders
Burgemeester:Marcel Delhez
Gemeentesecretaris:Erik de Ruiter
Wethouders:

Marcel Delhez

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Handhavingsbeleid
 • Veiligheidsaspect verwarde personen

Nevenfuncties

Nevenfuncties Marcel Delhez
Nevenfuncties Marcel Delhez Bezoldigd
Lid AB MetropoolRegio Eindhoven Nee
Lid AB Veiligheidsregio Zuidoost Brabant Nee
Lid bestuur Stichting Brainport Nee
Bestuurlijk overleg MMC, ASML Nee
Lid/voorzitter bestuurlijk platform SGE Nee
Lid AB Veiligheidshuis ZO Brabant Nee
Lid Raad van Advies, DPK/Lunavi Kraamzorg Ja

Erik de Ruiter

De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college en de burgemeester. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

Erik de Ruiter is gemeentesecretaris van Veldhoven sinds 8 oktober 2013.

Ad van den Oever

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke strategie
 • Verkeer en bereikbaarheid
 • Omgevingszaken
 • Communicatie en samenspraak

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Kempenbaan/A67/Zilverbaan
 • Eindhoven Airport
 • Omgevingswet, handhaving & toezicht
 • Bossebaan
 • Maatregelenpakket De Run
 • Brainport Development
 • Innovatief Werklandschap De Run

Specifieke onderwerpen

 • Bestemmingsplannen (exclusief Zilverackers-De Drie Dorpen)
 • Principeverzoeken
 • Mobiliteit en verkeersveiligheid
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Brainport City

Nevenfuncties

Nevenfuncties Ad van den Oever Bezoldigd
Nevenfuncties Ad van den Oever
Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Nee
Lid regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS Nee
Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM) Nee
Voorzitter stuurgroep Brainport Avenue Nee
Plv. lid AB MetropoolRegio Eindhoven (MRE) Nee
Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69 Nee
Lid Lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG) Nee

Daan de Kort

Portefeuille

 • Economie en bedrijvigheid
 • Dienstverlening
 • Sport
 • Arbeidsmarkt
 • Onderwijs

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Zwembad
 • Bedrijventerreinen
 • Parkeerbeleid Centrum
 • Internationalisering onderwijs

Specifieke onderwerpen

 • Centrumontwikkelingsprogramma
 • Detailhandel
 • Betaald parkeren
 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer

Nevenfuncties

Nevenfuncties Daan de Kort Bezoldigd
Nevenfuncties Daan de Kort
Plv. lid AB “Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost” Nee
Voorzitter Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Nee
Lid portefeuillehoudersoverleg Onderwijs Nee
Lid werkgroep werken Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Nee
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Stedelijk Gebied (SGE) voorzieningen en evenementen Nee
Lid regionaal bestuur openbaar basisonderwijs De Kempen Nee
Lid commissie Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie MRE Nee
Lid kernteam voorzieningen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Nee
Lid AB Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon) Nee
Lid AB en DB regionaal werkbedrijf Zuidoost-Brabant Nee
Lid Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Nee
Vicevoorzitter portefeuillehoudersoverleg economie MRE Nee
Lid bestuurlijk platform C4 (Campusgemeenten) Nee
Ambassadeur Stichting Oogfonds Utrecht Nee
Lid Expertteam Awareness of Accessible voting program European Blind Union - Parijs Nee
Eigen onderneming in de beoefening van podiumkunst Ja

Hans van de Looij

Portefeuille

 • Wonen
 • Wijken
 • Beheer openbare ruimte
 • Kunst en cultuur

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Wijkbeheer
 • Zilverackers
 • Prestatieafspraken
 • Woonvisie
 • 100 jaar Veldhoven
 • Cityfest

Specifieke onderwerpen

 • Monumentenzorg en archeologie
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Weekmarkt
 • Culturele instellingen
 • Carnaval
 • Beheerplannen
 • Reconstructies wegen en wijken
 • Afvalinzameling

Nevenfuncties

Nevenfuncties Hans van de Looij Bezoldigd
Nevenfuncties Hans van de Looij
Voorzitter werkgroep transparant woningaanbod SGE Nee
Lid werkgroep wonen SGE Nee
Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost Brabant Nee
Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum de Doornakker Nee

Jeroen Rooijakkers

Portefeuille

 • Financiën en inkoop
 • Grondbeleid
 • Duurzaamheid en milieu
 • Recreatie en toerisme

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Horecabeleid
 • Evenementenbeleid
 • ODZOB

Specifieke onderwerpen

 • Kermissen
 • Eigendommen en grond
 • Aanbestedingsbeleid

Nevenfuncties

Nevenfuncties Jeroen Rooijakkers Bezoldigd
Nevenfuncties Jeroen Rooijakkers
Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) Nee
Lid gesprekstafel energietransitie MetropoolRegio Eindhoven Nee
Plv. Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM) Nee
Lid AB BIZOB (Vergadering van Aangeslotenen) Nee
Commissie van advies Financiën MRE Nee
Lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development Nee
Docent Fontys Eindhoven Ja

Mariënne van Dongen-Lamers

Portefeuille

 • Participatiewet
 • WMO
 • Jeugd
 • Gezondheidsbeleid
 • Welzijn
 • Zorgaspect verwarde personen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Subsidiebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Minimabeleid
 • Beschermd wonen

Specifieke onderwerpen

 • Subsidies WBP
 • Maatschappelijke opvang
 • Generalisten- & specialistenteam
 • Armoedebeleid
 • Global goals
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein

Nevenfuncties

Nevenfuncties Mariënne van Dongen-Lamers Bezoldigd
Nevenfuncties Mariënne van Dongen-Lamers
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost Nee
Lid P-team Nee
Voorzitter en lid DB/AB Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon) Nee
Lid bestuur “Coöperatie slimmer leven 2020” Nee
Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen Nee
Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma GGZ volwassenen Nee
Lid breed bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Nee
Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus Nee
Lid breed bestuurlijk overleg Slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer) Nee
Voorzitter Veldhoven Vernieuwend Vitaal Nee
Voorzitter Veldhoven aan Tafel Nee
Lid Raad van Advies Fontys opleiding Gerontologie Nee

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek