Planschade

Als de gemeente een planologisch besluit neemt (bijvoorbeeld een besluit tot herziening van een bestemmingsplan of een besluit over het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan), dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw onroerend goed (bijvoorbeeld uw woning) of verlies van inkomen. Deze schade noemen we "planschade". In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

  • De schade behoort niet redelijkerwijs voor uw eigen rekening te blijven. De schade kan bijvoorbeeld voor uw eigen rekening zijn als de schade te voorzien was ten tijde van de aankoop van uw onroerend goed
  • Er is geen andere vergoeding mogelijk. De tegemoetkoming in de schade mag door de gemeente ook in natura worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door het ongedaan maken van een bestemming of het herstellen van een verwijderde bestemming. Als compensatie in natura niet mogelijk is, kan een recht bestaan op een tegemoetkoming in geld
  • Een gedeelte van de schade komt wettelijk gezien in elk geval voor uw eigen rekening, namelijk ten minste 2% van uw inkomen (bij inkomensverlies) of ten minste 2% van de waarde van de onroerende zaak gerekend vóór het ontstaan van de schade (bij waardevermindering)
  • De indieningstermijn voor een aanvraag om tegemoetkoming in planschade is 5 jaar gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente indienen vanaf het moment dat de ruimtelijke maatregel onherroepelijk is

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier Tegemoetkoming planschade (PDF, 92.7 kB) indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven.

Prijs

Soort aanvraag Prijs
In behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade € 300,00

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeenteraad heeft op 16 december 2008 de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade vastgesteld. Hierin kunt u vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek