Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan maken we altijd via een vaste manier van werken. Op verschillende momenten kunt u invloed hebben. Hieronder leest u meer over de verschillende stappen. Over wanneer u invloed heeft en wat u dan kunt doen.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Het omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen. Onderstaande stappen zijn alleen nog van toepassing op een ontwerpbestemmingsplan dat vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd.

Aankondiging bestemmingsplan

Willen we een bestemmingsplan maken waardoor de leefomgeving verandert? Dan kondigen we vooraf aan. Bijvoorbeeld in het Veldhovens Weekblad, op deze website of in een brief aan omwonenden. Dan gaan we een ontwerp maken.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan leggen we 6 weken ter inzage. Officieel heet dit ‘de inzagetermijn’. We laten via het Veldhovens Weekblad en het Gemeenteblad weten van wanneer tot wanneer dat is. In deze 6 weken kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken:

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Zienswijze geven

Tijdens de inzagetermijn kunt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren. U geeft dan uw mening (een ‘zienswijze’) aan de gemeenteraad. Het liefst stuurt u hiervoor een brief. Maar mondeling kan ook. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Geef duidelijk aan dat het over een zienswijze gaat en zet de naam van het bestemmingsplan erbij. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Let op: zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.
  • Mondeling: bel ons via het korte telefoonnummer 14 040.

Behandeling ontwerpbestemmingsplan in gemeenteraad

Na de inzagetermijn bespreekt de raad het ontwerpbestemmingsplan. Ook alle ingediende zienswijzen staan dan op de agenda. Is de raad het eens met een zienswijze? Het kan zijn dat de raad het ontwerpbestemmingsplan dan aanpast. Meestal stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen 12 weken vast.

Vastgesteld bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan leggen we ook 6 weken ter inzage. We laten via het Veldhovens Weekblad en het Gemeenteblad weten van wanneer tot wanneer. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt hierover een brief.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken:

In beroep gaan

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? U kunt alleen in beroep gaan als u eerder een zienswijze heeft ingediend. Of als u met goede redenen kunt uitleggen dat u  eerder geen zienswijze kon indienen. Heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan aangepast? Dan kunt u alleen nog in beroep gaan tegen deze veranderingen.

Tijdens de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig tot de Raad van State over uw beroep heeft beslist. De gemeente kan dus na de inzagetermijn toch alvast met het bestemmingsplan of onderdelen daarvan aan de slag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al iets gebouwd wordt? Dat kan alleen als u eerder in beroep bent gegaan. U kunt dan een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Is beroep tegen het bestemmingsplan verder niet mogelijk? Dan is het plan onherroepelijk. Wij dit bekend in het Veldhovens Weekblad, in het Gemeenteblad en op deze website. Het bestemmingsplan is nu helemaal definitief en er zijn geen inspraakmogelijkheden meer.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek