Procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, bijvoorbeeld in het Veldhovens Weekblad, op deze website of in een brief aan omwonenden.

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente publiceert in het Veldhovens Weekblad en het Gemeenteblad wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit is een periode van zes weken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk (voorkeur) of mondeling. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Geef als onderwerp duidelijk aan dat het over een zienswijze gaat en benoem de naam van het bestemmingsplan. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen
  • Mondeling: neem telefonisch contact op met de gemeente

Vastgesteld bestemmingsplan

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeenteraad over het algemeen binnen 12 weken het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook 6 weken ter inzage gelegd. De gemeente publiceert in het Veldhovens Weekblad en het Gemeenteblad wanneer het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Indien u een zienswijze heeft ingediend, wordt u hierover ook per brief geïnformeerd.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn van het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt alleen in beroep als u eerder al een zienswijze heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Anders kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Dit betekent dat het bestemmingsplan na de inzage-/beroepstermijn in werking treedt (tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Zie kop 'Verzoek om voorlopige voorziening). De gemeente kan dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk

Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk. Dit maken wij bekend in het Veldhovens Weekblad, in het Gemeenteblad en op deze website. Het bestemmingsplan is nu helemaal definitief en er zijn geen inspraakmogelijkheden meer.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek