Veldhoven aan tafel

De brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’ bespreekt 1 keer in de 3 maanden onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein, zoals de veranderingen in de zorg die nu plaatsvinden. Doel is dat de zorg en de voorzieningen beter worden afgestemd op de behoeften van Veldhovense inwoners.

Taak participatieraad

De participatieraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen uit het sociaal domein. Zo helpt ‘Veldhoven aan Tafel’ de gemeente met het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de inwoners en de maatschappij. Dat doet ze door te zorgen dat:

  • Gemeente en inwoners met elkaar in gesprek gaan
  • Inwoners meedoen in de maatschappij, de zogenoemde ‘burgerparticipatie’
  • De deelnemers elkaar wederzijds inspireren en informatie uitwisselen

Samenstelling

‘Veldhoven aan Tafel’ bestaat uit een vaste kern met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (jeugd, jongvolwassenen, ouderen, (arbeids-)gehandicapten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden) en inwoners. Soms wordt de vaste kern aangevuld met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen of professionals die aanwezig zijn voor het geven van informatie of een toelichting.

Vergadering bijwonen/inspreken

De vergadering is openbaar, u bent als toehoorder van harte welkom. U kunt ook spreektijd aanvragen. Het spreekrecht is beperkt tot geagendeerde punten. Wilt u de vergadering bijwonen of inspreken? Geef dit verzoek (inclusief het aantal personen dat de vergadering bijwoont) dan door via een e-mail aan veldhovenaantafel@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Verslag vergadering

Alle oudere verslagen zijn terug te vinden via het webarchief.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek