Welstand

Wilt u (ver)bouwen, dan is het belangrijk dat uw plannen aansluiten op het op 14 mei 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Ambitiedocument ‘Samen voor Ruimtelijke kwaliteit’. Dit document is de vervanger van de Welstandsnota Veldhoven 2008, vierde wijziging december 2011.

Het ambitiedocument geeft op een positieve, inspirerende manier richting aan de ruimtelijke kwaliteit in Veldhoven. Het doel van het ambitiedocument is om actuele handvatten te vinden om de Veldhovense ruimtelijke (beeld)kwaliteit vorm te geven en zo een aantrekkelijke leefomgeving te maken. Vanuit die invalshoek zijn er 4 kernwaarden gedefinieerd, 5 architectuurprincipes benoemd en een excessenregeling opgesteld.

4 kernwaarden:

  1. Sterk stedelijke structuur: In het Citycentrum, langs de belangrijke wegen en op de bedrijventerreinen streven we een hoge beeldkwaliteit na en mag er meer stedelijkheid uitgestraald worden
  2. Blijvend herkenbare dorpsstructuren: In de dorpskernen en -linten streven we naar een duidelijke herkenbaarheid door in te zetten op bebouwing met historische kenmerken
  3. Zorgvuldig opgezette ontwikkelingsgebieden: Het gaat hier om de grotere ontwikkellocaties, zowel in de bestaande kernen als aan de randen. We geven ruimte aan onderscheidende bouwplannen die zorgen voor een welkome en aangename afwisseling als onderbreking van de vaak veel op elkaar lijkende straten in wijken
  4. Aantrekkelijke woonwijken: We bewaken de basiskwaliteit met respect voor de bestaande omgeving. De nadruk ligt op het handhaven van de bestaande omgevingskwaliteiten en hierbij aansluiten

5 architectuurprincipes

De volgende 5 architectuurprincipes (criteria) zien er op toe dat een bouwwerk past binnen de ambities die zijn geformuleerd in de kernwaarden (nr. 1) en dat het bouwwerk op zichzelf ‘klopt’ (nrs. 2 t/m 5):

  1. De relatie tussen bouwwerk en omgeving klopt: het bouwwerk past in de omgeving en geeft invulling aan de kernwaarde die voor die omgeving geldt
  2. De samenhang tussen vormgeving, functie en constructie van een bouwplan passen goed bij elkaar
  3. Het evenwicht tussen helderheid en complexiteit klopt: een heldere structuur zorgt voor een ‘kloppend’ gebouw. Tegelijkertijd mag het spannend zijn: het gaat om het evenwicht.
  4. Schaal- en maatverhoudingen zijn in harmonie met elkaar.
  5. Materiaal, textuur, kleur en licht zijn op elkaar afgestemd.

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van bouwplannen is de duurzaamheid daarvan een belangrijke factor; zowel bij gebouwen als bij de inrichting van de omgeving. We stimuleren iedereen om in een vroegtijdig stadium duurzaamheidsmaatregelen een integraal onderdeel te laten uitmaken van het architectonisch ontwerp. We bieden ruimte aan bouwplannen die duurzaamheid omarmen en er concreet vorm aan geven. De architectuurprincipes mogen nooit een beperking vormen voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Samen zorgen we ervoor dat deze op een passende manier geïntegreerd worden.

Excessenregeling

De gemeente geeft met het ambitiedocument handvatten voor de ruimtelijke kwaliteit en zal zich ook inspannen voor de naleving ervan. Het kan echter voorkomen dat er bouwwerken ontstaan die een te grove inbreuk plegen op wat er in de omgeving gebruikelijk is. Om deze achteraf nog te kunnen laten herstellen, is het juridisch gezien nodig om over een excessenregeling te beschikken. Deze regeling maakt onderdeel uit van het ambitiedocument.

Vragen?

Heeft u vragen over de welstandscriteria of de toepassing daarvan? Neem dan contact op met de gemeente Veldhoven.

Beeldkwaliteitsplannen

Beeldkwaliteitsplannen vormen een opzichzelfstaand inspiratie- en toetsingskader. De gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur wordt er in beschreven en verbeeld.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek