Welstand

Wilt u (ver)bouwen? Dan is het belangrijk dat uw plannen passen bij het Ambitiedocument ‘Samen voor Ruimtelijke kwaliteit’. De gemeenteraad stelde dit document op 14 mei 2019 vast. Het document vervangt de Welstandsnota Veldhoven 2008, vierde wijziging december 2011. In het ambitiedocument staat hoe we vinden dat Veldhoven er uit zou moeten zien.

De inhoud geeft op een positieve, inspirerende manier richting aan de ruimtelijke kwaliteit in Veldhoven. Het doel van het ambitiedocument is om actuele handvatten te bieden. Om zo de Veldhovense ruimtelijke (beeld)kwaliteit vorm te geven en een aantrekkelijke leefomgeving te maken. Vanuit die invalshoek zijn er 4 kernwaarden bepaald, 5 architectuurprincipes benoemd en een excessenregeling opgesteld. Samen vormen deze de welstandscriteria van Veldhoven.

4 kernwaarden:

  1. Sterk stedelijke structuur: In het Citycentrum, langs belangrijke wegen en op bedrijventerreinen streven we naar een hoge beeldkwaliteit. Met beeldkwaliteit bedoelen we hoe een gebouw en de omgeving eruit moet zien. De genoemde plekken  mogen meer stedelijkheid uitstralen. Daar mogen de gebouwen eruitzien als in een stad.
  2. Blijvend herkenbare dorpsstructuren: In de dorpskernen en -linten streven we naar een duidelijke herkenbaarheid. Hier zetten we in op gebouwen met kenmerken uit het verleden.
  3. Zorgvuldig opgezette ontwikkelingsgebieden: Het gaat hier om de plekken waar grotere ontwikkelingen mogelijk zijn. In de bestaande kernen én aan de randen. Hier geven we ruimte aan unieke bouwplannen die zorgen voor een welkome en prettige afwisseling tegenover de vaak veel op elkaar lijkende wijkstraten.
  4. Aantrekkelijke woonwijken: We bewaken de basiskwaliteit met respect voor de bestaande omgeving. Hier willen we dat (ver)bouwprojecten passen bij wat er mooi en goed is in de bestaande omgeving.

5 architectuurprincipes

We bewaken de basiskwaliteit met respect voor de bestaande omgeving. Hier willen we dat (ver)bouwprojecten passen bij wat er mooi en goed is in de bestaande omgeving.

  1. De relatie tussen bouwwerk en omgeving klopt: het bouwwerk past in de omgeving. Het geeft invulling aan de kernwaarde die voor die omgeving geldt.
  2. Er is goed passende samenhang tussen vormgeving, functie en constructie van een bouwplan.
  3. Het evenwicht tussen helderheid en complexiteit klopt: een heldere structuur zorgt voor een ‘kloppend’ gebouw. Tegelijkertijd mag het spannend zijn: het gaat om het evenwicht.
  4. Schaal- en maatverhoudingen zijn in harmonie met elkaar.
  5. Materiaal, textuur, kleur en licht zijn op elkaar afgestemd.

Duurzaamheid

Bij de ontwikkeling van bouwplannen is de duurzaamheid daarvan een belangrijke factor. Dat geldt voor gebouwen én voor inrichting van de omgeving. We stimuleren iedereen om in al de ontwerpfase duurzaamheidsmaatregelen mee te nemen in de plannen. We bieden ruimte aan bouwplannen die duurzaamheid omarmen en er concreet vorm aan geven. De architectuurprincipes mogen nooit veroorzaken dat geen duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn. Samen zorgen we ervoor dat duurzaamheidsmaatregelen passen in het (ver)bouwplan.

Excessenregeling

We verwachten dat iedereen zich houdt aan het Ambitiedocument. Maar er kunnen bouwwerken ontstaan die echt niet passen bij de omgeving. En dan moet er een mogelijkheid bestaan om dit achteraf nog te kunnen laten aanpassen. Daarom is het juridisch nodig om een excessenregeling te hebben. Deze regeling is onderdeel van het ambitiedocument.

Vragen?

Heeft u vragen over de welstandscriteria? Of hoe u ze moet toepassen? Neem dan contact met ons op.

Beeldkwaliteitsplannen

Bij grotere ontwikkelingen maken we beeldkwaliteitsplannen. Deze staan los van het ambitiedocument. Ze zijn bedoeld als inspiratie. En ook  om te controleren of de plannen passen bij de kernwaarden en architectuurprincipes uit het Ambitiedocument.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek