Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin staan alle kindercentra en gastouders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. U meldt zich aan via de gemeente.

Aanmelden kindercentrum of gastouderbureau

Wilt u zich in het Landelijk Register Kinderopvang registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau? Hieronder staat beschreven wat u naar de gemeente moest sturen.

In het geval van een aanvraag exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die tekent. Wanneer een gemachtigde namens de handelingsbevoegde tekent: stuur dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de handelingsbevoegde, een door de handelingsbevoegde ondertekende machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • Een kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Een kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig)
 • Een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid
 • Een kopie van het pedagogisch beleidsplan
 • Een kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)
 • Een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang (tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang)

In het geval van een aanvraag voor de exploitatie gastouderbureau:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de houder. Wanneer een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon
 • Een kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Een kopie van het bewijs van inschrijving van de vestiging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig
 • Een kopie van het pedagogisch beleidsplan
 • Een kopie van het e-mailbericht met de titel 'De bevestiging van uw aansluiting' (tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang
 • Een kopie van de risico-inventarisatie

Houders staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) van DUO. Hiervoor zijn een Digid en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit geldt ook voor bemiddelingsmedewerkers en eventuele (stichting)bestuurders, van uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiair(e)s en iedereen die woont, werkt of structureel aanwezig is op een locatie waar kinderen worden opgevangen.

Zorg ervoor dat u voor uw aanvraag alle zaken voor de locatie (bijvoorbeeld bestemmingsplan en vergunningen) geregeld heeft.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De GGD controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Bekijk de factsheet 'Streng aan de poort' van de GGD voor meer informatie.

Als uw bedrijf voldoet, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de registratie en daarna mag u starten met de kinderopvang. De GGD inspecteert jaarlijks de kinderopvanglocaties.

Wijziging registratie

Verandert er iets in uw registratie? Dan moet u dat melden met een van de wijzigingsformulieren op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden gastouders

Alleen gastouderbureaus kunnen een gastouder aanmelden voor opname in het register. Daarvoor levert u aan:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder
 • Een kopie van een bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten eerste hulp of spoedeisende hulpverlening aan kinderen van de gastouder
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder
 • Een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid

De gastouder moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang (PRK) van DUO. Hiervoor zijn een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. En - als de opvang op het woonadres van de gastouder plaatsvindt – moeten huisgenoten vanaf 18 jaar ook ingeschreven te staan in het PRK. Voor invalgastouders gelden dezelfde procedures en eisen als voor gastouders.

Is de gastouder al via een ander bureau geregistreerd in het LRK? Dan kunt u deze gastouder ook aan uw Gastouderbureau (GOB) koppelen. U hoeft dan alleen een Wijzigingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de gastouder mee te sturen.

Prijs

Aanvraag tot opname in het LRK Prijs
Voor Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang of Gastouderbureau € 990,00
Gastouder (aanvraag door GOB) - GGD voert A-toets en B-toets uit € 495,00

De jaarlijkse inspectie GGD na registratie is gratis.

Contact

Heeft u vragen over het starten of het aanbieden van kinderopvang? Bel 14 040 en vraag naar de afdeling Mens & Omgeving. Wij helpen u graag verder!

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek