Bestemmingsplan, herziening of wijziging aanvragen

Als bij de beoordeling van uw bouwplan in het vooroverleg blijkt dat uw plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Dit heet een principeverzoek.

Principeverzoek indienen

U dient het volgende bij de gemeente in:

  • Een goede omschrijving van de door u gewenste (bedrijfs-)activiteiten
  • Een duidelijke kaart met daarop schematisch de gewenste plattegrond
  • De kadastrale gegevens of het adres van het perceel of gebouw

Behandeling van uw verzoek

Verschillende afdelingen (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu) bekijken uw verzoek. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Mogelijk vragen we u om het verzoek aan te vullen of aan te passen. Als het verzoek compleet is, neemt het college een standpunt in.

Als het college positief beslist, is een procedure nodig om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Dit kan een bestemmingsplanprocedure zijn of een uitgebreide omgevingsvergunningprodedure. Als het zover komt, dan leggen wij u de voor- en nadelen van beide procedures uit, zodat u een keuze kunt maken.

Aanpak woningbouwversnelling

Als gevolg van de aanpak woningbouwversnelling kan er minder capaciteit ingezet worden voor verzoeken woningbouw als het om minder dan 20 woningen gaat. Voor deze (kleinere) verzoeken vindt er 2 keer per jaar een geclusterde behandeling plaats in maart en september. De verzoeken worden bij deze behandeling voorzien van een bestuurlijk oordeel. Bij een positief standpunt op het verzoek wordt binnen een half jaar de planologische procedure gestart, afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Daarnaast kunnen ook woningbouwverzoeken 20-40 woningen in maart/september beoordeeld worden.

Prijs

Behandeling principeverzoek Prijs
Leges vooroverleg omgevingsvergunning  € 100,00
Principeverzoek € 800,00
Totale prijs behandelen principeverzoek € 900,00

Ook aan de verschillende procedures die kunnen volgen op een principeverzoek zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure en berekenen we voor uw specifieke ontwikkeling. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek