Principeverzoek wijziging bestemmingsplan

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? En passen uw wensen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Mogelijk heeft u te maken met een principeverzoek.

Wij adviseren om uw (concept)plannen eerst door ons te laten beoordelen met een vooroverleg. Wij beoordelen dan welke vervolgaanpak er nodig is. Als het gaat om een principeverzoek, dan hoort u dit van ons en vragen wij u om een principeverzoek in te dienen.

Principeverzoek indienen

Het principeverzoek moet de volgende informatie hebben:

Extra informatie nodig voor woningbouwplannen

Gaat uw principeverzoek over een woningbouwplan? Dan hebben we extra informatie nodig. Bekijk de toelichting extra informatie principeverzoek voor woningbouwplannen (PDF, 180.2 kB)

  • De doelgroep(en) van de woning(en)
  • De oppervlakte(n) van de woning(en) onderbouwd met een duidelijke plattegrond van de woning zelf
  • De prijsklasse(n) van de woning(en) (goedkoop, middelduur of duur) en of deze bestemd zijn voor de huur- en/of koopsector (per woning aangeven)
  • Aantal nultreden woningen
  • Aantal NOM-woningen
  • Aantal woningen die voldoen aan WoonKeur
  • Aantal woningen bestemd voor woonvormen met zorg
  • Een parkeerbalans (en inrichting van de parkeerplaatsen) volgens de uitgangspunten uit de Parkeernormennota 2021 (PDF, 1.1 MB)

Extra gewenste informatie voor woningbouwplannen

  • Een onderbouwing van de Brainport Principes
  • Uw ambities voor de thema’s: klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde stad, energietransitie, bestaand groen, bomen en landschapselementen

Zonder de ‘nodige informatie’ kunnen we het woningbouwplan niet in behandeling nemen. Met de extra ‘gewenste informatie’ kunnen we het plan makkelijker beoordelen.

Behandeling van uw principeverzoek

We beoordelen alle ruimtelijke plannen. Daarbij is het hoofddoel om te bepalen of uw plan past bij onze omgevingsvisie en of het kansrijk is om verder te ontwikkelen. De beoordeling geeft dus antwoord op de vragen ‘willen we dit?’ en ‘willen we dit op deze plek? Daarnaast bepalen we de vervolgaanpak van uw verzoek.

Is uw plan wenselijk? Dan bespreken  we welke voorwaarden nodig zijn om uw plan mogelijk te maken. We kijken dan onder andere naar stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu. Hierna besluit het college over uw plan en de eventuele voorwaarden.

Als het college positief beslist, is een proces nodig om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Dit kan een bestemmingsplanprocedure zijn of een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Als het zover komt, dan leggen wij u de voor- en nadelen van beide processen uit, zodat u een keuze kunt maken.

Aanpak woningbouwversnelling

De komende jaren moet Veldhoven 2.000 woningen bouwen. Dit hebben we afgesproken in de regionale woondeal. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we een ‘aanpak woningbouwversnelling’ vastgesteld.

Verzoek tot 20 woningen (standaardroute)

Als gevolg van deze aanpak woningbouwversnelling nemen we verzoeken voor plannen met minder dan 20 woningen op via de standaardroute. Dit betekent dat we uw verzoek beoordelen en het college besluit of we medewerking verlenen aan uw plan. 

Verzoek voor 20 tot 40 woningen (route woningbouwversnelling)

Verzoeken voor plannen vanaf 20 woningen beoordelen we aan de hand van een aantal criteria. Op basis daarvan besluiten we of het plan de standaardroute of de route woningbouwversnelling gaat volgen.

Kansrijke plannen vanaf 40 woningen

Kansrijke verzoeken voor plannen vanaf 40 woningen volgen altijd de route van de woningbouwversnelling. Dit houdt in dat we het verzoek in één van de komende jaren opnemen in de planning om dan een versnelde woningbouwroute in te gaan om het plan uit te gaan voeren.

Prijs

Behandeling principeverzoek Prijs
Leges vooroverleg omgevingsvergunning  € 100,00
Principeverzoek € 800,00
Totale prijs behandelen principeverzoek € 900,00

De verschillende processen die kunnen volgen op een principeverzoek kosten geld. De kosten zijn afhankelijk van het te doorlopen proces. We berekenen deze kosten voor u. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek